Utvidet søknadsfrist – Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Personer som leker og bader i sjøen
Bilde: Pixabay

Statsforvalteren har fortsatt igjen tilskuddsmidler.
Søknader blir behandlet fortløpende.

Publisert 06.09.2023

Utvidet søknadsfrist!

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. I læreplanen i kroppsøving er det et mål om at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn. Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter. Det er Statsforvalteren som utbetaler midler til kommunene.

Målet med tilskuddet

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppe:

Målgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.

Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller ikke har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen, men de inngår ikke i tildeling av midler per elev. 

Organisering/kriterier:

  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.
  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres prioriteres.
  • Kommuner kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Det kan søkes om midler på inntil 1750 kroner per elev. Det kan kun søkes om tilskudd for ett kalenderår om gangen.
  • Tilskuddet skal i sin helhet brukes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring. Kommunene må dekke øvrige kostnader selv.

Søknadsskjema:

Det søkes på vedlagte søknadsskjema, og det skal sendes kun ett skjema fra kommunen til Statsforvalterens postmottak. 

Under Dokumenter finner du søknadsskjemaet i både pdf- og word-format.

Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever omtales også på Utdanningsdirektoratets sider:  https://www.udir.no/om-udir/tilskudd-og-prosjektmidler/tilskudd-for-skoler/