Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Lakse- og sjøaurefiske i vassdrag

Det er åpnet for fiske etter laks og sjøaure i:

Kvernevatnsbekken, Kråkvågbekken, Vegårsvassdraget (Storelva), Langangsvassdraget, Mørfjærvassdraget, Songevassdraget, Nidelva i Arendal (hele vassdraget), Landvikvassdraget, Grimeelv (Kaldvellelva),  Glamslandsbekken, Holtvannsbekken og Ånavassdraget.

Tovdalselva, Otra, Søgne- og Songdalselva, Lundelva, Mandalselva, Audna, Lygna, Kvina og Sireåna.

 

Publisert 22.03.2013
   
   

Minstemål

Minstemålet for laks og sjøaure er 35 cm. Dette vil si at det er forbudt å avlive laks eller sjøaure som er mindre enn 35 cm. Fisk under minstemålet skal alltid settes ut igjen.

Fiskeravgift og fiskekort

Alle som har fylt 18 år og som skal fiske etter laks og sjøaure i elvene, må betale fiskeravgift til staten. Før fisket starter må du også kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren. Den som selger fiskekort eller stiller fiske til disposisjon på annen måte, har plikt til å forvisse seg om at fiskeravgiften er betalt. All fangst skal rapporteres.

For mer informasjon om fiskekort og fiske i elvene:

Tillatte redskaper

Det er kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Følgende agn er tillatt: mark, sluk, spinner, wobbler og flue. For å hindre spredning av sykdom og parasitter (blant annet Gyrodactylus salaris) er det i tidligere Vest-Agder forbudt å fiske med redskap som kan fylles med vann (søkke, dupp og lignende).

Krokstørrelse

Det er ikke er tillatt å rykke/krøke fisk, og derfor er det innført bestemmelser om krokstørrelse (avstanden mellom krokstamme og krokspiss kan være maks 13 mm, for enkeltkrok maks 15 mm).

Antall redskaper

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Det er tillatt med inntil 2 agn pr. stang eller håndsnøre. Det vil si at det kan brukes to fluer på fortommen, eller en opphengerflue over sluken. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke 2 redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt, men kun ett agn pr. stang eller håndsnøre.

Fisketider og døgnkvoter

Fisketider og døgnkvoter for lakselvene i Agder er vist i tabellen under. Fangst av oppdrettslaks teller ikke med i kvoten, men det er fiskerens ansvar å vurdere om fisken er oppdrettslaks eller ikke. Dersom det viser seg at fisken allikevel er en villaks, teller denne med i kvoten. Hvis kvoten med dette blir overskredet, er det brudd på fiskereglene.

 Elv  Fisketid Døgnkvote  Merknad

Kvernevatnsbekken

Sjøaure:
1.8 - 31.8

   
Kråkvågbekken Sjøaure:
1.8 - 31.8
  Kun tillatt å fiske i innsjøer
Vegårsvassdraget (Storelva) Laks:
1.8 - 30.9
Sjøaure:
1.6 - 30.9

1 laks og
2 sjøaure

NB! Døgnkvote i perioden 15.9-30.9:
1 laks og
1 sjøaure

 

Kun fiske i hovedvassdraget. Ikke fiske fra Ubergsvatn til Klova. I Lagselva bare fiske fra land.
Langangsvassdraget 1.6 - 31.8      Fiske kun i hovedvassdraget
Mørfjærvassdraget

Sjøaure:
1.8 - 31.8

   
Songevassdraget Sjøaure:
1.8 - 31.8 
   
Nidelva i Arendal
(hele vassdraget) 
1.7 - 30.9  2 laks

Fiske kun i hovedvassdraget. Fra Eivindstad til Bøylefoss åpnes det ikke for fiske.
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Landvikvassdraget Sjøaure:
1.8 - 31.8
   
Grimeelv (Kaldvellelva) 1.6 - 30.9  2 sjøaure  
Glamslandsbekken Sjøaure:
1.8 - 31.8
  Kun tillatt å fiske i innsjøer. 

Holtvannsbekken

Sjøaure:
1.8 - 31.8
   

Ånavassdraget

Sjøaure:
1.8 - 31.8 
   
Tovdalselva 1.6 - 31.8 2 laks og
2 sjøaure
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget.
Otra 1.6 - 31.8 2 laks og
2 sjøaure

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget.

Songdalselva (Søgneelva)  Laks:
15.7 - 31.8
Sjøaure:
15.6 - 30.9
1 laks og 
2 sjøaure
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget.

Lundeelva

15.6 - 30.9 3 sjøaure 

Fiske kun i hovedvassdraget.

Mandalselva
med Kosåna. 

Sone 1, 2 og 3:
1.6 - 31.8 

Sone 4:
1.6 - 15.9

2 laks og
2 sjøaure
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget og sideelva Kosåna. 
Audna  1.6 - 31.8 2 anadrome
fisk (laks og/
eller sjøaure)
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. Fiske kun i hovedvassdraget.

Lygna fra munningen til Kvåsfossen
samt sidelevene Litleåna
og Møska

1.6 - 31.8

 

1 laks og
2 sjøaure

Ikke åpnet for fiske mandag-tirsdag. Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.
Fiske kun i hovedvassdraget og sideelvene Litleåna og Møska.

Lygna ovenfor Kvåsfossen

fredag 23. - søndag 25. juni

og videre:
onsdag–søndag i ukene 30, 31, 32, 33 og 34

1 laks og 
1 sjøaure

 

Dispensasjonen gjelder i 2017
Kvina med Litleåna 1.6 - 31.8 2 laks og
2 sjøaure
Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 
Fiske kun i hovedvassdraget og sideelva Litleåna.
Sireåna

Laks:
1.7 - 20.9
Sjøaure:
20.8 - 20.9

1 laks og
1 sjøaure
Fiske kun i hovedvassdraget.

 OBS: Det kan skje endringer i fiskeregler etter midtsesongevaluering. 

Det er ikke åpnet for å fiske på lakseførende strekning i noen andre vassdrag enn de som er nevnt i tabellen.

Justering av fisket midtveis i sesongen

Midtveis i sesongen skal bestandssituasjonen vurderes på bakgrunn av fangstene i elva og beskatning. Hvis det er lite fisk i elva, og det fare for at det ikke er nok gytefisk, må fisket i elva strammes inn. De årene det er mer enn nok gytefisk i elva, kan det vurderes om fisket skal utvides. Dette kan skje i form av at kvotene økes, eller fisketiden utvides. I praksis kan derfor fisketiden i elva bli enten kortere eller lengre enn forskriften tilsier, på bakgrunn av hvor mye fisk det er i elva.

Døgnkvote

Med døgnkvote menes det totale antallet laks eller sjøaure hver fisker kan avlive i løpet av et døgn i ei elv. Døgnkvoten er personlig og kan ikke overføres til andre. Dette vil si at en fisker som ikke har fylt kvoten i løpet av ett døgn ikke kan gi kvoten videre til andre fiskere. Det er heller ikke anledning til å overføre kvoten til neste døgn.

Kvota følger fiskekortdøgnet eller hver påbegynte dato for helg-, uke- og sesongkort. Med dette menes at om døgnkortet varer fra kl. 18 den ene dagen til kl. 18 neste dag så kan det tas inntil det antallet fisk som kvotestørrelsen sier innenfor dette tidsrommet. Hvis døgnkvota er 1 laks så er det lov til å fiske 1 laks fra kl. 18 den ene dagen til kl. 18 neste dag. Ordninger med kort som varer kortere enn ett døgn gir ikke fiskeren anledning til å fange mer enn døgnkvota i løpet av 24 timer.

Når kvoten er nådd skal fisket avsluttes.

Lokale fiskeregler

Rettighetshaverne kan fastsette egne fiskeregler innenfor rammene av de offentlige reglene. Vi minner om at det er fiskerens ansvar å sette seg inn i reglene som gjelder.

Oppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for oppsyn med de offentlige reglene i laksevassdrag. I tillegg kan rettighetshaverne drive oppsyn.