Lakse- og sjøaurefiske i sjøen

Det åpnes ikke for fiske med kilenot etter laks og sjøaure i sjøen i 2022. Den nasjonale forskriften om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen endres ikke. I tillegg gjelder flere lokale forskrifter for Agder som utfyller den nasjonale forskriften.

Husk at i munningsfredningssonen på 100 meter utenfor lakse- og sjøaurevassdrag er fiske etter laks, sjøaure og saltvannsfisk bare tillatt i tiden fisket er tillatt i elva og bare med stang og håndsnøre fra land. Kvotebestemmelser for laks og sjøaure i elva gjelder også for fiske i 100-meterssonen.

Publisert 06.01.2016, Sist endret 23.03.2021

Kilenot ikke tillatt i 2022

Det åpnes ikke for fiske med kilenot i Agder i 2022. 

Minstemål

Minstemålet for laks og sjøaure er 35 cm. Dette vil si at det er forbudt å avlive laks eller sjøaure som er mindre enn 35 cm. Fisk under minstemålet skal alltid settes ut igjen.

Stang og håndsnøre

Fiske etter laks og sjøaure i sjøen med stang eller håndsnøre, fra land og båt, er tillatt hele året, men fisket må foregå minst 100 m fra elvemunningen i lakse- og sjøaurevassdrag (vassdrag oppført i vedlegg I og II til forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag).  

I 100-metersonen utenfor lakse- og sjøaurevassdrag som er åpnet for fiske, er det tillatt å fiske med stang og håndsnøre fra land i samme tid som det er tillatt å fiske i vassdraget. Dette gjelder også for fiske etter saltvannsfisk med stang og håndsnøre fra land. Utenfor vassdrag med kvotebestemmelser gjelder kvotene også for lakse- og sjøaurefiske i 100-metersonen i sjøen.

Det er ikke nødvendig å løse fiskeravgift for slikt fiske i sjøen.

Utenom fisketiden for den aktuelle lakse-/sjøaureelva er alt fiske innenfor 100-metersonen forbudt, også fiske etter saltvannsfisk.

I Agder har vi også mange sjøaurebekker som ikke er åpnet for fiske i dag, langs kysten. Kravet om at fiske etter laks og sjøaure i sjøen må foregå minst 100 meter fra munningen, gjelder hele året for disse bekkene.

I tillegg til de agntypene som er tillatt i ferskvann er det i sjøen også tillatt med annet organisk agn.

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Hver stang eller håndsnøre kan ha inntil to agn. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke to redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt, men kun ett agn pr. stang eller håndsnøre.

Oter

Oter er ikke tillatt i Agder.

Garn for saltvannsfiske må senkes

Det er forbudt å fiske etter laks og sjøaure med garn.

Når du fisker etter saltvannsfisk med garn, har du plikt til å sette garnet slik at det ikke fanger laks eller sjøaure. Om du skulle komme til å fange anadrom laksefisk i garn tiltenkt for fangst av saltvannsfisk, skal fisken slippes ut igjen uansett om den er død eller levende.

Garn som brukes til fangst av saltvannsfisk, og som har maskevidde større enn 32 millimeter, skal senkes slik at hele fangstdelen til enhver tid står minst 3 meter under havoverflaten i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september. I kommunene Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord (tidligere Vest-Agder) er dette påbudet utvidet til å gjelde alle garn uansett maskevidde. 

Innenfor fredningssonene utenfor lakse- og sjøaurevassdrag er det egne regler om nedsenking, se avsnittet "Fredningssoner" lenger nede på denne siden.

Yrkesfiskere er delvis unntatt fra påbudet om nedsenking.

I perioden 1. juni - 15. august er det forbud mot fritidsfiske med garn på grunnare vatn enn 25 meter i Skagerrak (øst for Lindesnes). Dette forbudet gjelder i tillegg til nedsenkingspåbudet.

Fredningssoner

I tillegg til den generelle munningsfredningssonen på 100 meter, er det innført fredningssoner utenfor noen av vassdragene som har bestander av laks og/eller sjøaure. Sonene strekker seg fra munningen av vassdragene og ut til ei fast linje 0,5 – 2 km ut i fjordene.

Fredningssonene er fastsatt i lokale forskrifter. Disse er under revisjon. Dersom det er uoverensstemmelser mellom ansjonale og lokale bestemmelser er det de strengeste bestemmelsene som gjelder.

I kommunene Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand (tidligere Aust-Agder) gjelder følgende regler innenfor sonene:

I fredningssonene er alt fiske forbudt, også etter saltvannsfisk, med følgende unntak:

 1. Ut til 100 meter fra munningen er det bare tillatt å fiske med stang fra land i den tida fiske er tillatt i vassdraget.
 2. Utenfor 100 meter fra munningen gjelder følgende:
  • fiske med stang fra land er tillatt hele året.
  • fiske med stang og håndsnøre fra båt er tillatt i den tida fiske er tillatt i vassdraget.
  • fiske med teiner etter krabbe og hummer er tillatt, på de vilkår som gjelder for slikt fiske.
  • isfiske med stang og håndsnøre etter saltvannsfisk er tillatt.
  • fiske etter saltvannsfisk med garn og ruser er tillatt, når hele fangstdelen står minimum 3 meter under overflata.

I kommunene Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal og Kvinesdal (tidligere Vest-Agder) gjelder følgende regler innenfor sonene:

I fredningssonene er alt fiske forbudt, også etter saltvannsfisk, med følgende unntak:

 1. Ut til 100 meter fra munningen er det bare tillatt å fiske med stang og håndsnøre i den tida fiske er tillatt i vassdraget.
 2. Utenfor 100 meter fra munningen gjelder følgende:
  • fiske med stang og håndsnøre er tillatt hele året.
  • fiske med teiner etter krabbe og hummer er tillatt på de vilkår som gjelder for slikt fiske.
  • fiske etter saltvannsfisk er tillatt med garn og ruser som til enhver tid har hele fangstdelen minimum 5 meter under overflata.

Det er ikke tillatt å sette noen del av teine, garn eller ruse nærmere enn 100 meter fra munningen av vassdragene. 

For yrkesfiske gjelder enkelte unntaksbestemmelser, se forskrift om fredningssoner ved utløpet av vassdrag med laks eller sjøaure, Vest-Agder § 1 tredje ledd.

Selv om forskriften for fredningssonene i tidligere Vest-Agder inneholder fisketid for kilenot, presiserer vi at fiske med kilenot ikke er åpnet i 2021 (se forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i sjøen). 

Kart med grensene for fredningssonene

 

Ål er fredet

Alt fiske etter ål (Anguilla anguilla L.) i sjøen er forbudt. Ål står på den Norske rødlista og er vurdert som en truet art (truethetskategori VU - sårbar).

- - - - -

Fiske etter saltvannsfisk

Fiskeridirektoratet har ei egen nettside om Fritidsfiske i sjøen hvor du kan lese mer om aktuelle regler for fiske og redskap etter fisk og skalldyr i sjøen.

Vi minner om at det fra 1. juni 2018 er forbud mot fritidsfiske med garn på grunnere vann enn 25 meter i Skagerrak (øst for Lindesnes) i perioden 1. juni til 15. august. Dette gjelder for alle typer garn. Forbudet gjelder ikke manntallsførte fiskere som fisker for omsetning med merkeregistrert fartøy.

Det blir innført forbud mot alt fiske i gyteperioden for torsk innenfor åtte definerte gyteområder i Agder langs Skagerrakkysten. Forbudet gjelder fra og med 1. januar til og med 30. april. Forbudet er ikke til hinder for jakt på sel, høsting av skjell eller undervannsjakt ved dykking etter andre arter enn torsk.

Spørsmål om fiskeregler i sjøen for fiske etter andre arter enn laks og sjøaure kan rettes til Fiskeridirektoratet, tlf.nr. 55 23 80 00.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.