Lakse- og sjøaurefiske i vassdrag

Det er åpnet for fiske etter laks og sjøaure i:

Vegårvassdraget (Storelva), Nidelva i Arendal, Tovdalselva, Otra, Songdalselva (Søgneelva, Sygna), Lundeelva, Mandalselva, Audna, Lygna, Kvina og Sireåna.

Det er innført munningsfredningssone på 100 meter utenfor alle lakse- og sjøaurevassdrag. I 100-meterssonen er fiske etter laks, sjøaure og saltvannsfisk bare tillatt i den perioden fiske er tillatt i elva og bare med stang og håndsnøre fra land. Kvotebestemmelser for laks og sjøaure i elva gjelder også i 100-meterssonen. 

 

Publisert 22.03.2013, Sist endra 01.06.2023

Minstemål

Minstemålet for laks og sjøaure er 35 cm. Dette vil si at det er forbudt å avlive laks eller sjøaure som er mindre enn 35 cm. Fisk under minstemålet skal alltid settes ut igjen.

Fiskeravgift og fiskekort

Alle som har fylt 18 år og som skal fiske etter laks og sjøaure i elvene, må betale fiskeravgift til staten. Før fisket starter må du også kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren. Den som selger fiskekort eller stiller fiske til disposisjon på annen måte, har plikt til å forvisse seg om at fiskeravgiften er betalt. All fangst skal rapporteres.

For mer informasjon om fiskekort og fiske i elvene:

Tillatte redskaper

Det er kun tillatt å fiske med stang og håndsnøre. Følgende agn er tillatt: mark, sluk, spinner, wobbler og flue. For å hindre spredning av sykdom og parasitter (blant annet Gyrodactylus salaris) er det i tidligere Vest-Agder forbudt å fiske med redskap som kan fylles med vann (søkke, dupp og lignende).

Krokstørrelse

Det er ikke er tillatt å rykke/krøke fisk, og derfor er det innført bestemmelser om krokstørrelse (avstanden mellom krokstamme og krokspiss kan være maks 13 mm, for enkeltkrok maks 15 mm).

Antall redskaper

Ved fiske fra land er det tillatt å benytte en stang eller ett håndsnøre pr. person. Det er tillatt med inntil 2 agn pr. stang eller håndsnøre. Det vil si at det kan brukes to fluer på fortommen, eller en opphengerflue over sluken. Ved fiske fra båt er det tillatt å bruke 2 redskaper (stang eller håndsnøre) pr. båt, men kun ett agn pr. stang eller håndsnøre.

Fisketider og døgnkvoter

Fisketider og døgnkvoter for lakselvene i Agder er vist i tabellen under. Det er ikke åpnet for å fiske laks eller sjøaure i noen andre vassdrag enn de som er nevnt i tabellen. Fangst av oppdrettslaks teller ikke med i kvoten, men det er fiskerens ansvar å vurdere om fisken er oppdrettslaks eller ikke. Dersom det viser seg at fisken allikevel er en villaks, teller denne med i kvoten. Hvis kvoten med dette blir overskredet, er det brudd på fiskereglene.

Tabell 1. Fisketider for laks og sjøaure, døgnkvoter og spesielle regler og merknader for lakselvene i Agder. Endringer som er gjort i den nye forskriften, er vist med fete typer. 

 Elv  Fisketid Døgnkvote  Merknad
Vegårvassdraget (Storelva) Laks:
1.8 - 15.9
Sjøaure:
1.6 - 15.9

1 laks per fisker og
1 sjøaure per fisker

Kun fiske i hovedvassdraget.

Ikke fiske fra Ubergsvatn til Klova. I Lagselva bare fiske fra land.

Fra 15. aug skal hunnlaks settes ut i hele vassdraget innbefattet sone 1.

Nidelva i Arendal  Laks:
15.6 - 15.9
Sjøaure: 
Ikke åpnet
 2 laks per fisker

Fra Eivindstad til Bøylefoss åpnes det ikke for fiske.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Fiske kun i hovedvassdraget.

Tovdalselva Laks og sjøaure:
1.6 - 31.8
2 laks per fisker og
2 sjøaure per fisker

Midtsesongevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Otra Laks og sjøaure:
1.6 - 31.8
2 laks per fisker og
1 sjøaure per fisker

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Fiske kun i hovedvassdraget.

Songdalselva (Søgneelva, Sygna)  Laks:
15.7 - 31.8
Sjøaure:
1.6 - 15.9

1 laks per fisker
og 
2 sjøaure per fisker

Fiske tillatt kun i hovedvassdraget.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Lundeelva

Sjøaure: 15.06 - 31.08

 

 

Mandalselva
med Kosåna. 

Laks og sjøaure:
Sone 1, 2 og 3:
1.6 - 31.8 

Sone 4:
1.6 - 15.9

2 laks per fisker og
2 sjøaure per fisker

Fiske kun i hovedvassdraget og sideelva Kosåna.

50 m opp- og nedstrøms ved støpte terskler for opp- og nedvandring.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

Audna  Laks og sjøaure:
1.6 - 31.8
2 laks per fisker og
1 sjøaure per fisker

Fiske kun i hovedvassdraget.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

*) Egen regel for Melhusfossen, se merknad under tabellen

Lygna

Laks og sjøaure:
1.6 - 31.8

1 laks**) per fisker og
1 sjøaure per fisker

**) Sesongkvote per fisker: 5 laks lenger enn 80 cm.

Ikke åpnet: mandag, tirsdag.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak.

Kvina med Litleåna Laks og sjøaure:
1.6 - 15.8
1 laks per fisker og
1 sjøaure per fisker

Fiske kun i hovedvassdraget og sideelva Litleåna.

Midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak. 

Sireåna

Laks:
1.7 - 31.8
Sjøaure:
Ikke åpnet

1 laks per fisker Fiske kun i hovedvassdraget.

*) Fra Melhusfossen bru og 80 meter nedstrøms er det kun tillatt å fiske med flue fisket med flytende line eller flytende dupp. Saktesynkende fortom (synk 1) er tillatt. Fluene skal ha maksimal lengde på fem cm, være bundet på enkelt- eller dobbeltkrok, med maksimal krokstørrelse 6, eller på plasttuber.

OBS: Det kan skje endringer i fiskeregler etter midtsesongevaluering. 

 

Justering av fisket midtveis i sesongen

Midtveis i sesongen skal bestandssituasjonen vurderes på bakgrunn av fangstene i elva og beskatning. Hvis det er lite fisk i elva, og det fare for at det ikke er nok gytefisk, må fisket i elva strammes inn. De årene det er mer enn nok gytefisk i elva, kan det vurderes om fisket skal utvides. Dette kan skje i form av at kvotene økes, eller fisketiden utvides. I praksis kan derfor fisketiden i elva bli enten kortere eller lengre enn forskriften tilsier, på bakgrunn av hvor mye fisk det er i elva.

Døgnkvote

Med døgnkvote menes det totale antallet laks eller sjøaure hver fisker kan avlive i løpet av et døgn i ei elv. Døgnkvoten er personlig og kan ikke overføres til andre. Dette vil si at en fisker som ikke har fylt kvoten i løpet av ett døgn ikke kan gi kvoten videre til andre fiskere. Det er heller ikke anledning til å overføre kvoten til neste døgn.

Kvota følger fiskekortdøgnet eller hver påbegynte dato for helg-, uke- og sesongkort. Med dette menes at om døgnkortet varer fra kl. 18 den ene dagen til kl. 18 neste dag så kan det tas inntil det antallet fisk som kvotestørrelsen sier innenfor dette tidsrommet. Hvis døgnkvota er 1 laks så er det lov til å fiske 1 laks fra kl. 18 den ene dagen til kl. 18 neste dag. Ordninger med kort som varer kortere enn ett døgn gir ikke fiskeren anledning til å fange mer enn døgnkvota i løpet av 24 timer.

Når kvoten er nådd skal fisket avsluttes.

Munningsfredning

Utenfor vassdrag som fører laks og/eller sjøaure er det innført en munningsfredningssone på 100 meter fra grensen mellom elv og sjø. I denne sonen er alt fiske forbudt, både etter laks, sjøaure og saltvannsfisk utenom fisketiden for vassdraget.

I den perioden fisket i elva er tillatt, er det også tillatt å fiske med stang og håndsnøre fra land etter laks, sjøaure og saltvannsfisk i 100-meterssonen. Hvis det er forskjellig fisketid for laks og sjøaure i elva, gjelder disse også i sjøen.

Dersom det er kvotebestemmelser for laks- og sjøaure i elva, gjelder disse også for fisket i sjøen i 100-meterssonen.

I tillegg er det fastsatt større fredningssoner utenfor de fleste lakse- og sjøaurevassdragene som er åpnet for fiske. Disse fredningssonene har egne bestemmelser for fiske etter laks, sjøaure og saltvannsfisk.

Lokale fiskeregler

Rettighetshaverne kan fastsette egne fiskeregler innenfor rammene av de offentlige reglene. Vi minner om at det er fiskerens ansvar å sette seg inn i reglene som gjelder.

Oppsyn

Statens naturoppsyn (SNO) har ansvaret for oppsyn med de offentlige reglene i laksevassdrag. I tillegg kan rettighetshaverne drive oppsyn.