Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2024

Ung furuskog som er tynnet.
Ungskogpleie i furu. Foto: Reidar Tveiten / Statsforvalteren i Agder.

Statsforvalteren i Agder har fått tildelt 11 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK) i 2024. 8,3 millioner kroner er nå fordelt ut til kommunene etter første tildeling.

Publisert 23.04.2024

Tildeling av NMSK-tilskudd til kommunene, lokale tilskuddssatser og anbefalte maksimalkostnader for skogkulturtiltak i Agder 2024

I fordelingsnøkkelen av tilskudd til kommunene har vi lagt vekt på: ungskogpleieaktivitet ( i antall dekar), planting, hogstvolum de siste årene og innmeldt behov i den enkelte kommune. Det er den enkelte kommune som vedtar tilskuddssatsene i sin kommune. Noen kommuner har kommunale tilskudd i tillegg til de statlige ordningene. Fordeling av tilskuddsmidler til kommunene og oversikt over de kommunale satsene for 2024 vises i tabell 5 i vedlagt skriv.  

Før kommunene fatter vedtak om NMSK-tilskudd (tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket) og utbetaling av skogfond til skogkulturtiltak skal kommunene vurdere om kostnadene er innenfor normalområdet og/eller i samsvar med arbeidets omfang og kvalitet. Til hjelp for dette har Statsforvalteren i Agder publisert gjennomsnittskostnader for Agder i 2023 og en anbefaling om kostnadstak for de ulike tiltakene i 2024. Noen kommuner har egne satser tilpasset sin kommune. Se tabell 1 i vedlagt skriv.

Økt satsing på ungskogpleie 

I 2024 har kommunene i Agder beholdt tilskuddssatsene på 50 % til ungskogpleie og redusert tilskuddssatsene til andre tiltak.

Ungskogpleie er et avgjørende tiltak i ungskogen for å sikre god kvalitet på fremtidsskogen. Ungskogpleie bidrar til å sikre at tilveksten skjer på fremtidstrærne. Det gir en friskere skog, høyere CO2-opptak, bedre kvalitet og høyere pris på tømmeret ved hogst, lavere pris på selve hogsten og en mer fremkommelig og turvennlig fremtidsskog. 

Satsing på ungskogpleie gir resultater

Søknad og frister

Lenke til informasjon om tilskudd til skogkultur og søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sin nettside

Husk: Søknadsskjema, kartskisse over hvor tiltaket er utført, bilag som faktura eller timer/kostand for eget arbeid. Sjekk kontonummer!

Se Landbruksdirektoratets veiledning til endring av bankkontonummer på skogfondskonto