Landbrukskonferansen 2022

Dato:
5. april 2022 09.30 - 6. april 2022 14.00
Sted:
Scandic Hell Hotell, Stjørdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunene, Landbruksforum Trøndelag og fagrådene
Påmeldingsfrist:
10. mars 2022 23.59

Målet med konferansen er å skape en arena som kan bidra til å utvikle trøndersk landbruk og kommunenes og fylkets landbruksforvaltning. Samtidig er det viktig å legge til rette for nettverksbygging og det å bli kjent på tvers av kommune- og organisasjonsgrenser.

 

Publisert 22.02.2022

Foredrag fra konferansen

Dag 1

Velkommen, Tore Bjørkli, Statsforvalteren i Trøndelag (bilder tatt ut)

Klimaavtalen mellom regjeringen og jordbruksnæringen, Harald Petter Kimo, Norges Bondelag

Klimarådgivning i jordbruket, Maren Kjøren Leraand, NLR

Overvannshåndtering i landbruket. Rasfare og erosjon, Alberto Montafia, Multiconsult

Handlingsplan landbruk – nytteverdi for kommunene, Anstein Lyngstad, Statsforvalteren i Trøndelag (bilder tatt ut)

Taksonomi - Investeringsklassifisering, Hvordan påvirkes jord- og skogbruk av dette? Knut Øistad, NIBIO

FNs bærekraftsmål - hva betyr de for landbruket i Trøndelag? Tor Arne Alseth, FN-sambandet

Framtidas klimaløsninger for et bærekraftig landbruk, Arne Bardalen, NIBIO

Faglagenes forventninger til ny regjering
Audhild Slapgård, Norges Bondelag
Kjersti Hoff, Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Eilif Due, Allskog

 

Dag 2

Jordbruk og mat

Husdyrkonsesjon og nytt rundskriv om jordlovens § 12, fradeling av tomter, Kjersti Alne Solberg og Trine Gevingås, Statsforvalteren i Trøndelag

Pelsdyr, Eivind Vågø, Statsforvalteren i Trøndelag

Produksjonstilskudd,Trude Larsen og Anne Solstad, Statsforvalteren i Trøndelag

Erfaringer fra forvaltningskontrollene i 2021 – tilskudd på jord, Kjersti Alne Solberg og Odd Lutnæs Sakshaug, Statsforvalteren i Trøndelag

Effekt av pollinatorsoner 2021, Trøndelag, Annette Bär, NIBIO

Hva innebærer Vannforvaltningsplanen for kommunene? Marit Røstad, Statsforvalteren i Trøndelag

Nytt regionalt miljøprogram 2023-27, status og plan for arbeidet i Trøndelag, Anders Mona, Statsforvalteren i Trøndelag

Erfaring og utfordringer i saksbehandling av miljøordningene
Miljøtilskudd (RMP): Anders Braa, Melhus kommune
SMIL og Drenering: Jenny Kristin Heggvold, Oppdal kommune

Erfaringer med urbant landbruk fra sin gård, Inger Sofie Murvold Knutsen, Austrått andelsjordbruk

Om Trondheim kommune sin satsing på Urbant landbruk, Hanne Aaserud, Trondheim kommune (presentasjonen kommer trolig litt senere)

Hva er urbant landbruk og hvorfor er dette relevant for Trøndelag? Kari Kolle, Statsforvalteren i Trøndelag

 

Arealforvaltning

Implementering av FNs bærekraftsmål i kommunen, Marthe Bakken Leistad, Sten Solum, Verdal kommune

Statsforvalteren/kommuner orienterer om aktuelle saker innen arealforvaltning

Kommunale retningslinjer for skjønnsutøvelsen etter jord- og konsesjonsloven, Trine Gevingås, Statsforvalteren i Trøndelag og Hege Hopen Amundal, Indre Fosen kommune

Arealkonflikter i utmark og beitebruksplaner, litt av hvert om temaet v/Aino Holst Oksdøl og Eva Dybwad Alstad, Statsforvalteren i Trøndelag

Beitebruksplaner som verktøy for fremtidsrettet forvaltning av utmarksarealene, Kjetil Aarbakke, Meråker kommune

 

Skogbruk

Kunnskapssammenstilling: Klimatilpasning Veg, bratt og bløtt, Helmer Belbo, NIBIO

Skred og stabilitet i skogen, Simon Wolff, Skogkurs

Erfarte klimaeffekter, Snorre Furberg, Allskog

Skogfondsbruk. Hva viser statistikken? Johanna Sætherø Steen og Elisabeth Heggelund, Statsforvalteren i Trøndelag

Forsikring av skogskader, Trude Okkenhaug, Skogbrand Forsikring

Masseuttak i forbindelse med bygging av landbruksveger, Per Odd Rygg, Landbruksdirektoratet

Bæreevneregistreringer ved bruk av lettvekts fallodd, Sigbjørn Hammer, Vegplanlegger

Erfaring fra forvaltningskontroller på veg, Trond Rian og Rune Saursaunet, Statsforvalteren i Trøndelag

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato:
5. april 2022 09.30 - 6. april 2022 14.00
Sted:
Scandic Hell Hotell, Stjørdal
Arrangør:
Statsforvalteren i Trøndelag, landbruksavdelingen
Målgruppe:
Kommunene, Landbruksforum Trøndelag og fagrådene
Påmeldingsfrist:
10. mars 2022 23.59