Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Skole og barnehage

Utdanningsavdelinga fører tilsyn med kommunane, fylkeskommunen og andre som driv opplæring etter opplæringslova (inkludert opplæring for vaksne, opplæring innanfor kriminalomsorga og opplæring i sosiale og medisinske institusjonar).

Utdanningsavdelinga fører også tilsyn med at kommunane som barnehagemyndigheit utfører dei oppgåver dei er pålagde etter barnehagelova med forskrifter. Fylkesmannen kan føre tilsyn med barnehagar i særlege tilfelle.

I tillegg fører utdanningsavdelinga tilsyn med ordningane i introduksjonslova. Det er Utdanningsdirektoratet som fører tilsyn med dei private skulane.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 01.11.2018