Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Målgruppen er barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2025

Målet er å styrke tilbudet til barn og unge med psykiske helseutfordringer og problematisk rusmiddelbruk, med særlig vekt på barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset eller sammensatt oppfølging. Det er et mål å stimulere til helhetlige tjenester og forpliktende samhandling mellom ulike nivåer og sektorer.

Publisert 13.02.2024

Prioritet 1:

Delfinansiering av etablering og drift av tverrfaglig oppsøkende behandlings- og oppfølgingsteam for barn og
unge etter modell av Flexible Assertive Community Treatment ung (FACT ung).

Prioritet 2:

Utvikling, tilpasning og etablering av psykisk helsetjenester for barn og unge basert på veileder psykisk helsearbeid barn og ung.

For mer informasjon, søknads- og rapporteringsskjema og økonomirapportering, se Helsedirektoratets nettside: Oppfølging av barn og unge med psykiske helseutfordringer og rusmiddelrelaterte problemer - Helsedirektoratet

Søknadsfrist:
7. april 2024
Målgruppe:
Målgruppen er barn og unge med psykiske helseutfordringer eller rusmiddelrelaterte problemer som har behov for forebygging, utredning, behandling og oppfølging, samt de som lever med høy risiko for å utvikle alvorlig funksjonsnedsettelse og deres familier.
Ansvarlig:
Statsforvalteren i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommuner, interkommunale selskaper
Rapporteringsfrist:
1. april 2025