Kompetanse- og tenesteutviklingstilskot 2024

Søknadsfrist:
20. mars 2024 23.00
Målgruppe:
Leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobba i omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er brukarar av omsorgstenester og pårørande deira.
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommunar, fylkeskommunen, interkommunale selskap, universitet og høgskular
Rapporteringsfrist:
1. april 2025 23.00

Dette er tilskotsmidlar som skal bidra til at det vert sett i verk kompetansehevande tiltak og utviklingsarbeid.

Statsbudsjettreferanse: kapittel 761, post 68, Helse- og omsorgsdepartementet. Beløp som skal fordelast i Rogaland er 28.163.000 kr.

Publisert 29.01.2024

Målet for ordninga:

Målet er å bidra til å redusere mangelen på personell med relevant fagutdanning i omsorgstenesta, og legge til rette for ei berekraftig omsorgsteneste.

Regelverket er uendra frå 2023. Tilskotsordninga går inn i Kompetanseløft 2025 og Opptrappingsplan for heiltid og god bemanning i omsorgstenesta.

Tildelingskriteria:

Vurdering etter skjøn med utgangspunkt i forventa nådd mål.

Søknad skal sendast til: sfropost@statsforvalteren.no   med kopi til: bjorg.odland@statsforvalteren.no (for å sikre at skjema vert motteke i excel- format)

Rapportering for 2023:

Det skal rapporterast til Statsforvaltaren innan 1.april 2024 for midlar som vert tildelt i 2023. Det skal nyttast rapporteringsskjema som vil verta sendt tilskotsmottakar. For samla tilskot frå kr 200.000 og over er det krav om revisorkontroll.

Søknadsfrist:
20. mars 2024 23.00
Målgruppe:
Leiarar, tilsette og personar som kan rekrutterast til å jobba i omsorgstenesta. Endeleg målgruppe er brukarar av omsorgstenester og pårørande deira.
Ansvarlig:
Statsforvaltaren i Rogaland
Hvem kan søke:
Kommunar, fylkeskommunen, interkommunale selskap, universitet og høgskular
Rapporteringsfrist:
1. april 2025 23.00