Skjønstilskot til vertskommunar i samband med den ukrainske flyktningkrisa

Søknadsfrist:
14. oktober 2022
Målgruppe:
Vertskommunar
Ansvarlig:
Samfunnsavdelinga
Hvem kan søke:
Vertskommunar i Rogaland med asylmottak og/eller kommunar med avtale om alternativ mottaksplass

Stortinget har i forbindelse med behandlinga av Prop. 78 S (2021-2022) jf. Innst. 270 S (2021-2022) vedtatt å auke skjønsramma til vertskommunar som har vesentlege utgifter til ukrainske flyktningar i mottaksfasen. 

Publisert 09.08.2022

Vertskommunar med asylmottak og/eller kommunar med avtale om alternativ mottaksplass kan søke om dette ekstraordinære skjønnstilskotet. Ordninga gjeld utgifter som ikkje blir dekka av vertskommunetilskotet, eller av dei andre statlege tilskot innan barnevern og helse (Helfo). 

Kommunane i Rogaland har fått eit eige brev om dette tilskotet med meir informasjon fra Statsforvaltaren. Sjå brev lagd ved.

Søknadsfrist:
14. oktober 2022
Målgruppe:
Vertskommunar
Ansvarlig:
Samfunnsavdelinga
Hvem kan søke:
Vertskommunar i Rogaland med asylmottak og/eller kommunar med avtale om alternativ mottaksplass