Angivelse av eksisterende bolig- og fritidsbebyggelse i LNFR

Statsforvalteren har fått svar på vår henvendelse til Kommunal- og distriktsdepartementet om hvordan kapittel 3.8 i veilederen «Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur og frilufts- og reindriftsområder" (LNFR-områder) fra 2020 skal forstås.

Publisert 25.01.2023

Statsforvalteren i Rogaland spurte 25.01.2022 Kommunal og distriktsdepartementet (KDD) om en tolkningsuttalelse av plan- og bygningsloven § 11-11 pkt. 2 og forståelsen av kap. 3.8 i veilederen Planlegging for spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse i landbruks-, natur-, frilufts- og reindriftsområder (LNFR-områder) fra 2020. Spørsmålet vårt var om generelle bestemmelser som fastslår at alle eksisterende og lovlig oppførte boliger og fritidsboliger i LNFR-formål er å anse som LNFR spredt, er gyldig etter plan- og bygningsloven. Mange kommuner i Rogaland har denne type bestemmelser i sine kommuneplaner, og det var derfor viktig for oss å få klarhet i forståelsen av veilederen når disse kommuneplanene skulle rulleres. Vi fikk svar på vår henvendelse til KDD i brev av 19.12.2022.

 

Kommunal- og distriktsdepartementet støtter på generelt grunnlag vår tolkning om at det ikke holder å vise til eksisterende bebyggelse generelt, og mulig utvidelse i den forbindelse. De viser til kapittel 3.8 i veilederen. En vurdering av gyldigheten av bestemmelsene må gjøres konkret for den enkelte plan. Kommuneplaner med bestemmelser som ikke oppfyller vilkårene, bør ifølge departementet revideres så raskt som mulig:

 

«Det er ikke tilstrekkelig i den videre forvaltningsutøvelsen å tolke bestemmelsen som en retningslinje, siden den endrede forvaltningspraksisen ikke samsvarer med ordlyden i planen. Befolkningen vil i så fall få dårlig forutsigbarhet, og lite forståelse for krav til søknad om dispensasjon».

 

Statsforvalteren i Rogaland hadde innsigelse til å fremstille LNFR-spredt med slik henvisning til all eksisterende bebyggelse og gi rammer for utvidelse og/eller tiltak på disse i flere kommuneplaner i 2022. Etter vår vurdering gir veilederen nevnt ovenfor en grundig fremstilling av hvordan tematikken kan løses og vi oppfordrer kommunene til å sette seg godt inn i denne.

 

Statsforvalteren har også tidligere bedt departementet (da kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD) om uttalelse tilknyttet LNFR-spredt. Begge uttalelsene ligger vedlagt saken.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.