Statsforvalteren fremmer innsigelse til nye Veavågen barneskole

Statsforvalteren i Rogaland fremmer innsigelse mot reguleringsplan for Veavågen barneskole på Karmøy på bakgrunn av konsekvenser for natur og klima.

Publisert 12.04.2024

Statsforvalteren i Rogaland har vurdert planforslaget i planID 2127 for Veavågen barneskole etter de nasjonale sektorinteressene vi er satt til å ivareta. Kunnskapsgrunnlaget angående naturverdiene i området er vesentlig endret siden gjeldene plan for området ble vedtatt i 2016. En nedbygging av området vil ha en svært negativ konsekvens for naturmangfoldet, med flere rødlistede arter og naturtyper. Tiltaket vil medføre masseutskiftning av torv, nedbygging av våtmark og avskoging, og nedbygging av et generelt karbonrikt areal. Dette vil ha konsekvenser for den naturlige fordrøyningen i området, klimagassutslipp til atmosfæren og ødeleggelse av naturlige habitat for flere rødlistede arter. Utbygging i dette området er i strid med nasjonale forventninger, nasjonal politikk og ønsket nasjonal utvikling.

Statsforvalteren fremmer innsigelse til planforslaget, innsigelsen hjemles i plan og bygningsloven § 5-4. For å løse innsigelsen må alternative løsninger drøftes i lys av nye nasjonale føringer, og ny informasjon som har fremkommet i forbindelse med planens to høringsrunder. Endelig valg av løsning for ny skole i Veavågen må tas på bakgrunn av en ny alternativvurdering.

Det er ingen tvil om at samfunnsnytten av planen er stor, og at barna i Veavågen trenger en ny skole. Det er på den andre siden ikke lengre tvil om at denne konkrete plasseringen kommer i konflikt med vesentlige miljø- og klimahensyn. Det kan også stilles spørsmål til om det er til barnas beste at dette grønne arealet blir bygget ned.

Det er ikke lagt ved en alternativvurdering i plandokumentene, men denne vurderingen er omtalt. Alternativvurderingen som har blitt utarbeidet tidligere i denne saken har ikke tatt hensyn til nåværende kunnskap om planområdet. Etter nye nasjonale føringer og nye vurderinger av verdiene i området må alternativene vektes på nytt. En ny vurdering av alternative løsninger/ lokaliseringer for skolen vil gi svar på hvilken løsning som vil gi et best mulig samfunnsmessig resultat.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.