Statsforvaltaren har gitt uttale til oppstartsvarsel og planprogram for råstoffutvinning på Berakvam

Føremålet med planarbeidet er å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutgreiing for utviding av dagens område for råstoffutvinning. Statsforvaltaren har gitt uttale basert på dei sektoromsyna me er sett til å ta vare på gjennom plan- og bygningslova. For Statsforvaltaren vil temaet forureining vere særskilt viktig i det vidare arbeidet med planen.

Publisert 13.11.2023

Me har også gitt innspel knytt til natur på land, klima, samfunnstryggleik, landskap og etterbruk av området. Varsla planområde er i hovudsak i tråd med den nyleg vedtekne kommuneplanen til Suldal, med unntak av planlagt anleggsveg til Romsbotn. Av omsyn til blant anna forureining og naturverdiar, vil Statsforvaltaren rå i frå å opne opp for anleggsveg i dette området. Me har også gitt tilbakemelding på mogleg uttak av vatn frå Slåttevatnet, som vil vere konsesjonspliktig.

Heile uttalen er lagt ved denne saka.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.