Kommunal- og distriktsdepartementet godkjenner ikkje detaljregulering for massefylling på gnr. 32 Bråstein

Bråsteinsåsen i Sandnes kommune. Foto: Marita Skorpe Falnes / Statsforvaltaren i Rogaland.

Departementet legg vekt på at ei massefylling på Bråsteinsåsen i Sandnes kommune vil kome i vesentleg konflikt med nasjonale miljøomsyn. Ein lokalitet med trua naturtype og ein ansvarsart for Noreg vil gå tapt, og fyllinga ville medført store klimagassutslepp, skriv departementet i vedtaket.

Publisert 18.03.2024

Statsforvaltaren fremma motsegn mot detaljregulering for massefylling på gnr. 32 Bråstein i Sandnes kommune i september 2020. Då partane ikkje blei samde om ei løysing på motsegna gjennom mekling lokalt i november 2021 og januar 2022, blei saka sendt til departementet for endeleg avgjerd.

Kommunal- og distriktsdepartementet har fatta endeleg vedtak i saken i brev datert 15. mars 2024.

Departementet godkjenner ikkje detaljreguleringsplanen.

Departementet legg vekt på at ei massefylling på Bråsteinsåsen vil kome i vesentleg konflikt med nasjonale miljøomsyn, ved at ein lokalitet med ein trua naturtype og ein ansvarsart for Noreg vil gå tapt, og at fyllinga ville medført store klimagassutslepp.

Heile brevet med vedtak kan lesast her.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.