Detaljplanlegging av E39 mellom Bue og Ålgård har startet

Arbeidet med reguleringsplan for strekningen Bue-Ålgård er i gang. Det er mange verdier langs strekningen, derfor blir det mange vanskelige interesseavveininger i prosessen. Vi finner blant annet verdier knyttet til vassdrag, landbruk, kulturminner og naturressurser.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2020

Stram fremdrift

Nye Veier har som mål å ha en ferdig vedtatt reguleringsplan i kommunene innen årsskiftet. Arbeidet med detaljreguleringsplanen har derfor startet før overordnet kommunedelplan med korridorvalg er vedtatt. På den andre siden er denne strekningen lik for de tre korridorene som er lagt frem. Når Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kommer frem til en avgjørelse i saken er ikke kjent. Høringsfristen for å komme med merknader til kommunedelplanen var 10. januar. Per nå arbeider Statens vegvesen med oppsummering av merknadene for oversendelse og endelig anbefaling til KMD. Mer informasjon om kommunedelplanen finner du på Statens vegvesenet sin nettside. Oppstart av reguleringsplanen var 7. februar, med høringsfrist 27. mars. Vår uttale til oppstart finner du under linken i høyre margen. Du kan også finne mer informasjon på Nye Veier sin nettside.  

Forholdet mellom plannivåene og vår uttale

Detaljreguleringsplanen skal følge de prinsippene som blir vedtatt i kommunedelplanen, men som det fremgår av navnet skal nå vegen planlegges i detalj. Fylkesmannen har i sin uttale til oppstartsmeldingen poengtert at vår uttale til kommunedelplanen må vektlegges i arbeidet. Vi har anbefalt enklere vegløsning hvor det hensiktsmessig, og gode avbøtende tiltak for veganlegget i anleggs- og driftsfase. Videre er massehåndtering og potensielle områder for gjenbruk av masser og nydyrking viktige tema.