Statsforvalteren i Rogaland har gitt innspill til Klimautvalget 2050 sin NOU: Omstilling til lavutslipp, veivalg for klimapolitikken mot 2050

Hentet fra: klimautvalget2050.no

Klimautvalget 2050 skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Rapporten ble avgitt til Klima- og miljødepartementet 27. oktober 2023. Her er Statsforvalteren i Rogalands innspill og kommentarer.

Publisert 08.02.2024

Hovedformålet til utvalget er å gjennomføre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050 på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv.

Rapporten ble overlevert Klima- og miljødepartementet 27. oktober 2023. Statsforvalteren i Rogaland fikk rapporten til høring.

Vår rolle er å uttale oss i saker som angår vårt fylke og vår region, og særlig når disse omfatter fagområder eller sektorinteresser som vi er satt til å ivareta.

Hovedpunktene fra vår uttalelse

  • Statsforvalteren i Rogaland er enig i mange av vurderingene som utvalget har gjort i sin rapport. Særlig støttes fokuset på egne utslipp av klimagasser, og utvalgets anbefaleringer om å redusere bruken av kvotekjøp.
  • Videre støttes anbefalingen om at det utarbeides en egen strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, samtidig som konsekvensene for Rogaland må tas særlig hensyn til.
  • I tillegg støtter vi at man som hovedregel unngår å benytte kraft fra land som utslippsreduserende tiltak i petroleumsindustrien.
  • Vi støtter utvalgets anbefaling om å konkretisere målsetningene i klimaloven, og forslaget om plan- og prosjektvask for planer og prosjekter som er over fem år gamle.
  • Vi er enige med Utvalget i at innsigelsesinstituttet er svekket, og anbefaler at dette styrkes. Dette gjelder særlig i plansaker eller andre tiltak som redusere muligheten til å nå klimamålsetningene.
  • Vi anbefaler videre et økt fokus på klimaskepsis, og at utvalget i større grad tar hensyn til Klimautvalget UNG sine forslag. Dette gjelder særlig Klimautvalget UNG sine forslag til tiltak om kunnskapsheving.
  • Statsforvalteren i Rogaland anbefaler at sosial og rettferdig fordeling som følge av klimatiltak bør være en forutsetning. 

Se lenke for å lese hele vår uttalelse.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.