Endelege satsar for produksjons- og avløysartilskot er fastsett

Foto: Statsforvaltaren i Rogaland

Produksjons- og avløysartilskotet for 2022 blir betalt ut 15. februar. Landbruks- og matdepartementet har no fastsett dei endelege tilskotssatsane. 

Publisert 25.01.2023

I jordbruksoppgjeret fastsett avtalepartane førebelse satsar for produksjonstilskot og avløysartilskot. Satsane blir fastsett ut frå bevilgningsramma for kvar av tilskotsordningane med grunnlag i prognoser for kor mange dyr, daa m.m. som jordbruksføretaka vil søkja om tilskot til. Deretter blir dei endelege satsane fastsett i januar året etter at søknadane er levert. 

Driftstilskot til mjølkeproduksjon har auka med 3 500 kr per føretak. Elles er dei endelege satsane lik dei førebelse satsane. Les meir på Landbruksdirektoratet sine nettsider.  

Hovudutbetalinga av produksjonstilskot og avløysartilskot for 2022 kjem 15. februar. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.