Ny melding om kystskogbruket er vedtatt

Seks millionar kroner er sett av til kystskogbruket i 2023.

Melding om Kystskogbruket 2022 er no vedtatt i alle 7 kystfylka frå Agder til Finnmark. Visjonen er at kystskogbruket skal vere ein viktig bidragsytar for å oppnå berekraftsmåla og det grøne skiftet. For 2023 har kystfylka 6 millionar kroner til tiltak for å utvikle skognæringa langs kysten.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 08.03.2023

Den globale klimakrisa rykkar stadig nærmare, og fleire av fylkeskommunane har erklært klimakrise. Fokus i arbeidet med ny melding har vore på å levere på FNs berekraftsmål. Den poliske valde styringsgruppa for kystskogbruket peikte på at skog- og trenæringa er sentral i alle samanhengar der tiltak for eit betre klima og berekraftig verdiskaping diskuterast. Dette var litt av bakteppe for at ein gjekk i gong med å utarbeide ny kystskogmelding i 2020, men ikkje minst for å bli enda tydlegare på potensialet skog- og trenæringa har på grøn verdiskaping, økt berekraft og klimabidrag i kystfylka.

Fylkeskommunane, Skognæringa Kyst SA og Statsforvalterne har alle bidratt inn i arbeidet. I fellesskap er mål og strategiar meisla ut for å utvikle potensialet i skog- og trenæringa. Utfordringane i våre kystskogfylke er klart annleis enn i dei tradisjonelle skogstroka.  

Søk om kystskogmidlar

Kystskogbruket ved fylkeskommunane mottek årleg kystskogmidlar over Statsbudsjettet, framforhandla over Jordbruksavtalen. Midlane til kystskogbruket er gjennom ein tiårsperiode gitt for å vidareutvikle skognæringa langs kysten.

Det er sett av 6 mill. kroner over LUF, kap. 1150 post 50, til kystskogbruket for 2023. Prosjektmidlane til kystskogbruket blir tildelt fylkeskommunane i Agder, Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark. For 2023 overfører kystfylka midlane til Trøndelag fylkeskommune, som skriv tilsegnsbrev og handterer utbetalingane til søkjar.

Formålet med tilskotsordninga er å bidra til å løyse kystskogbrukets utfordringar, og vidareutvikle eit næringsretta skogbruk langs kysten, blant annet gjennom infrastruktur- og kompetansetiltak. Søknadene skal bidra til å realisere måla i Melding om Kystskogbruket 2022.

I forvaltninga av ordninga legg fylkeskommunen vekt på å bygge vidare på arbeidet som er gjort i kystskogbruket. Fylkeskommunane skal samordne seg slik at midlane i all hovudsak blir brukt til næringsretta fellestiltak og fylkesoverbyggjande prosjekt.

Søknad sendast inn gjennom støtteordninga Kystskogmidlar 2023 i regionalforvaltning.no, og søknadsfristen er 20. april 2023. Sjå Startside (regionalforvaltning.no)

Spørsmål?

Ved spørsmål om søknadar kontakt Trøndelag, eller Rogaland fylkeskommune:

Odd Arne Bratland, tlf. 90 77 43 24, e-post oddbra@trondelagfylke.no.

eller lokalt, Sissel Bakke tlf. 46 41 54 13, e-post sissel.bakke@rogfk.no

Vedlagt finn du Melding om Kystskogbruket 2022, og rapport om bruken av kystskogmidlane i 2022.

Kystskogmelding 2022
Kystskogmelding 2022

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.