Fagdager om bioenergi på gårdsbruk

Fra høsten 2021 starter en ny serie fagdager om fornybar energi i landbruket fra lokalt trevirke.

Publisert 11.06.2021

Tilbudet er en del av prosjektet «Skogbasert bioenergi i landbruket 2021-2023» som har fått midler av Rogaland fylkeskommune til å gjennomføre første prosjektår.

Skogselskapet i Rogaland samarbeider Innovasjon Norge, Rogaland Bondelag, Norsk Gartnerforbund, Statsforvalteren i Rogaland og CH4 Engineering AS for gjennomføring av prosjektet.

Fra overskuddsmasse til grønn varme

Målet med prosjektet er å øke bruken av fornybar energi basert på lokalt trevirke i jordbruket i Rogaland. Å utnytte overskuddsmasse fra lokalt skogbruk til energiformål gir ikke bare klimagevinst, men legger også grunnlag for lokal næringsaktivitet knyttet til produksjon og leveranse av flis. Dette vil bidra til omstillingen til et klimasmart jordbruk og bærekraftig matproduksjon, og stimulere til bruk av skogressursene til energiformål for å gi økt lokal verdiskaping.

Fagdager for produksjoner med stort varmebehov

I løpet av første prosjektår skal det gjennomføres to fagdager med bioenergi som tema, første arrangement skjer høsten 2021. Fagdagene er spesielt interessante for bønder som har jordbruksproduksjoner med stort behov for varme og som i dag benytter seg av fossile brennstoff. En av fagdagene vil bli skreddersydd for veksthusnæringen i samarbeid med Norsk Gartnerforbund.

Gjennom prosjektet er det også et tilbud om rådgiving på gårdsnivå om mulig løsninger for produsenter som ønsker å investere i bioenergianlegg.

Kunnskap om tilgangen på flis

I tillegg til fagdagene er det et prosjektmål å utarbeide et oppdatert kunnskapsnotat som legger fram siste nytt om tilgangen på flis i Rogaland. Målet er at dette kan være et verktøy som produsentene kan bruke i vurderingene om å investere i flisbasert bioenergi på gården.

Prosjektet bygger på erfaringene fra «Gardsvarmeprosjekt Rogaland 2018 - 2020» som viste at det er økende interesse for investering i anlegg for oppvarming basert på fornybar energi i jordbruket i Rogaland.