Korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep

Dato:
6. oktober 2021 09.00 - 14.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i Vestland og Rogaland som møter barn og unge i sitt arbeid
Påmeldingsfrist:
4. oktober 2021 23.59

Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland og RVTS Vest inviterer til introduksjonskurs med tema korleis snakke med barn og unge om vald og overgrep.

Publisert 16.08.2021

Vald og overgrep mot barn og unge er eit stort samfunnsproblem. Om lag eitt av tjue barn veks opp under forhold prega av vald. Å vekse opp med vald, overgrep og omsorgssvikt aukar risikoen for alvorlege fysiske og psykiske helseplagar seinare i livet.

Barn treng trygge vaksne. På introduksjonskurset vert du kjent med nettressursane Snakke med barn og Jeg vet. Desse ressursane kan bidra til at nettopp du vert ein vaksen som vågar å sjå, og tør å handle når du er bekymra for eit barn.

Kursinnhald

Etter kurset vil du:

  • Ha grunnleggande kunnskap om kva som er viktig i samtalar med barn og unge.
  • Ha god oversikt over dei digitale kunnskapsplattformane snakkemedbarn.no og Jegvet.no.
  • Ha god kjennskap til simuleringsdelen av snakkemedbarn.no.
  • Kunne bruke snakkemedbarn.no til undervisning, utvikling og rettleiing i di teneste.
  • Kunne bruke snakkemedbarn.no til eigentrening og utvikling i samtalar med barn og unge.
  • Få moglegheit til å melde deg som «Snakke-fadder».

Førelesarar er spesialkonsulent og barnevernspedagog Linda Kvalvik og psykologspesialist Steinar Hvål.

Førebuing til kurset

Vi ønsker at de gjer dykk kjent med følgjande nettressursar:

Kurset er digitalt. Lenkje blir sendt påmelde deltakarar i eigen e-post.

Det blir arrangert tilsvarande kurs 14. september 2021.

Dato:
6. oktober 2021 09.00 - 14.00
Sted:
Digitalt
Arrangør:
Statsforvaltarane i Vestland og Rogaland, RVTS
Målgruppe:
Tilsette i kommunane i Vestland og Rogaland som møter barn og unge i sitt arbeid
Påmeldingsfrist:
4. oktober 2021 23.59