Tilrådning av Andfjorden marine verneområde

Bildemontasje som viser fiskebåt, hvalfinne, militært fartøy, oppdrettsmerder og bilder av havbunn.

Statsforvalteren i Nordland og Statsforvalteren i Troms og Finnmark sendte 28. juni 2024 sin tilrådning av marint vern i Andfjorden til Miljødirektoratet.

Publisert 28.06.2024

Formålet med verneforslaget er å ta vare på et tverrsnitt av naturtyper fra kyst til hav med stor variasjon av naturmangfold, inkludert trua, sjelden og sårbar natur.

Det er et nasjonalt mål å bevare et representativt utvalg norsk natur for kommende generasjoner, og vern av Andfjorden vil være et viktig bidrag i arbeidet med å nå dette målet. Verneformålet er knyttet til sjøbunnen.

Store naturverdier og brukerinteresser

Det anbefalte verneområdet i Andfjorden har store naturverdier, alt fra grunne naturtyper som f.eks ruglbunn og tareskoger til dype naturtyper som korallrev, bambuskorallskoger og sjøfjær. I samme området er det store brukerinteresser som forsvaret, forsvarsindustri, havgående og kystnært fiskeri og tilgrensende akvakulturvirksomhet.

Tilrådningen

Statsforvalteren tilrår vern av et stort område mellom og utenfor Andøya og Senja. I tillegg anbefaler vi at Indre Selfjorden inngår i vernet, mens Ytre Selfjorden grenses ut av verneområdet av hensyn til akvakultur. Videre anbefaler vi at grensen trekkes utenfor områdene til det landbaserte akvakulturanlegget på Kvalnes og det planlagte akvakulturanlegget i Breivika, samt alle havner, større kaier og småbåthavner.

Statsforvalteren tilrår videre at det etableres tre beskyttelsesområder for sårbart og verdifullt biologisk mangfold og to referanseområder for forskning på effektene av bunnfiskeredskaper. I disse områdene foreslås det noen restriksjoner på forsvaret, forsvarsindustrien og fiskerinæringen.

Området strekker seg over tre kommuner og to fylker. Statsforvalteren tilrår at forvaltningen av området bør legges til et interkommunalt verneområdestyre og at det ansettes egen forvalter for verneområdet.  

Tilrådningen med vedlegg:

  1. Tilrådning om opprettelse av Andfjorden marine verneområde
  2. Andfjorden - Høringsdokument.pdf
  3. Andfjorden - Retting av høringsdokument.pdf
  4. Andfjorden - Konsekvensutredning.pdf
  5. Andfjorden - Utredning av redusert grenseforslag.pdf
  6. Andfjorden - Innspill til høring.pdf
  7. Andfjorden - Begrenset tilleggshøring.pdf
  8. Andfjorden - Innspill til tilleggshøring.pdf
  9. Andfjorden - Protokoller fra Arbeidsutvalget.pdf

Videre saksgang

Miljødirektoratet vil vurdere tilrådningen til Statsforvalteren og sende sin tilrådning til Klima- og miljødepartementet, som deretter forbereder saken og legger forslag til vernevedtak fram for Kongen i Statsråd. Etter vedtak vil alle parter bli informert og vedtaket vil bli kunngjort.

I tråd med saksbehandlingsreglene ved områdevern (rundskriv T-2/15) kan eventuelle merknader sendes til Miljødirektoratet med kopi til Statsforvalteren.

Adresser:

Video: Bli med under overflaten i Andfjorden

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.