Kommunebilde for Lødingen kommune

I kommunebildet for Lødingen gir Statsforvalteren håp om at kommunens tid i ROBEK-registeret går mot slutten.  

Publisert 28.06.2024

Kommunebildet er Statsforvalterens øyeblikksbilde av Lødingen kommune. Bildet er en analyse av fagområdene der kommunen har nøkkelrolle som tjenesteprodusent og samfunnsbygger. Her kom fire fagområder ut som svake, åtte som middels og tre som gode.

Kommunebilde for Lødingen februar 2024 finner du her.

Grunnlag for dialog

Det er kommunebildet som utgjør grunnlaget for kommunedialogen, et dialogmøte der kommunen og Statsforvalteren ser på mulighetene og utfordringene kommunene står ovenfor. Innspill fra dialogmøtet tas med i kommunebildet før det ferdigstilles og publiseres.

Dialogmøtet med Lødingen ble holdt tirsdag 16. april. Her var blant annet samarbeid, sikkerhet og beredskap, videre utvikling, og kommunens økonomiske situasjonen tema.

Du kan lese om dialogmøte med Lødingen her.

Statsforvalterens vurdering

I kommunebildet gis en grafisk fremstilling av vurderingen til de ulike fagområdene ved bruk av trafikklysmodell, der rød er svak, oransje er middels og grønn er god.

For Lødingen ble fagområdene barnevern, reindrift og sosialtjenesten vurdert som gode. Kommunen har felles barneverntjeneste igjennom Vesterålen barnevern. I vurderingen vises det til ingen fristbrudd over tid.

Reindrift får gode skussmål for god prosessforståelse og at det tilrettelegges for reell medvirkning i planarbeidet.

Under sosialtjenester kan kommunen vise til få saker. Nav Lødingen er i en positiv utvikling med nedgang i stønadsmottakere.

På den andre siden er det fire fagområder som vurderes som svake.

Grunnskolen har varierende faglige resultat blant elever og lavt antall elever som fullfører videregående opplæring.

At det brukes lav stillingsbrøk på landbruk ansees som sårbart. Positivt er det at saksbehandler har lang erfaring og kompetanse innen fagområdet. Fagområdet landbruk vurderes likevel som svakt. 

Lødingen kommune mangler en helhetlig ROS-analyse og oppfølgingsplan, og vurderes derfor som svak på sikkerhet og beredskap.

Det siste fagområdet som markeres rødt i kommunebildet, er ikke overraskende kommunal økonomi. Lødingen er som kjent innmeldt i ROBEK-registeret

ROBEK-situasjonen

I skrivende stund er kommunen én av fem nordlandskommuner som er innmeldt i ROBEK-registeret.

Lødingen kommune ble innmeldt i ROBEK sommeren 2021, etter gjennomgang av regnskap 2020. I kommunebildet gir Statsforvalteren grunn for håp om at statusen som ROBEK-kommune går mot slutten:

I økonomiplanperioden 2024-2027 balanserer Lødingen kommune med positivt netto driftsresultat. Hvis økonomiplanen gjennomføres som planlagt, vil kommunen være ute av ROBEK etter endt økonomiplanperiode.

Statsforvalteren har særskilt oppfølging av kommuner i ROBEK. Les mer her.

Kommunebesøk i 2024

I løpet av inneværende valgperiode (2023 – 2027) skal Statsforvalteren gjennomføre kommunedialog med samtlige kommuner i Nordland. Kommunebildet til hver kommune publiseres i etterkant av dialogmøtene.

Her kan du se hvilke kommuner som får besøk av Statsforvalteren i 2024.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.