Kommuneøkonomi

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvalteren skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Robek-registeret er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse eller som ikke har vedtatt økonomiplanen, årsbudsjettet eller årsregnskapet innenfor de fristene som gjelder. Kommuner og fylkeskommuner i Robek er underlagt statlig kontroll med årsbudsjett, låneopptak og langsiktige leieavtaler. For kommunene er denne kontrollen delegert til Statsforvalteren. Kommuner og fylkeskommuner i Robek skal fastsette en tiltaksplan som sikrer at økonomien bringes i balanse.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Vedtaket skal godkjennes av Statsforvalteren dersom beløpet det garanteres for overstiger en bestemt grense. Antall innbyggere per 1. januar året før garantivedtaket avgjør beløpsgrensen for kommunen. Beløpsgrensene er slik: 

  • 800 000 kroner for kommuner som ikke har mer enn 3000 innbyggere
  • 2 000 000 kroner for kommuner som har over 3000, men ikke mer enn 10 000 innbyggere
  • 4 000 000 for kommuner som har over 10 000, men ikke mer enn 30 000 innbyggere
  • 7 000 000 for kommuner som har over 30 000, men ikke mer enn 100 000 innbyggere
  • 10 000 000 for kommuner som har over 100 000 innbyggere

Kommunen kan bruke det digitale søknadsskjemaet til å søke Statsforvalteren om godkjenning av kommunal garanti. Bruk av skjemaet sikrer at vi får inn de opplysningene vi trenger for å behandle søknaden. Kommunen kan gjerne også bruke skjemaet som støtte og kontroll i forkant av at saken skal opp til politisk behandling i kommunen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Statsforvalteren som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 28-3, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 04.01.2024

Kostra-rapportering for 2024

Kommunane, kommunale føretak og interkommunale selskap/samarbeid skal rapportere årsrekneskapet sitt i elektroniske skjema og filuttrekk til Statistisk sentralbyrå (SSB). Sjå fristar her.


Publisert 18.12.2023

Frist for å sende økonomiplan og årsbudsjett til Statsforvalteren

Vi minner om at kommunene skal sende økonomiplanen og årsbudsjettet sammen med saksdokumentene fra det innstillende organet til Statsforvalteren.


Publisert 17.10.2023

Godt økonomisk år for kommunene, men høy gjeld skaper bekymring

2022 var i likhet med 2021 et økonomisk godt år for mange nordlandskommuner, men flere av dem står i fare for å bli påvirket av inflasjon og renteheving.


Publisert 06.10.2023

Forslaget til statsbudsjett for 2024 lagt frem

I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år.


Publisert 06.10.2022

Dette betyr statsbudsjettet for kommunene

Hovedmålet med budsjettet er å bidra til å få kontroll på den kraftige prisveksten. Det skal i tillegg skape trygghet for folks økonomi og arbeidsplasser, og utjevne sosiale og geografiske forskjeller.


Publisert 12.05.2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 og kommuneproposisjonen 2023

Regjeringen la 12. mai frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022 og kommuneproposisjonen for 2023.


Publisert 07.01.2022

Frist for å sende økonomiplan og årsbudsjett til Statsforvalteren

Vi minner om at kommunene skal sende økonomiplanen og årsbudsjettet sammen med saksdokumentene fra det innstillende organet til Statsforvalteren.


Publisert 14.12.2021

Kommunene kan nå sende søknad om godkjenning av kommunal garanti via nasjonalt skjema

Statsforvalteren behandler søknader om å godkjenne økonomiske garantier som kommunene gir til lag og foreninger, organisasjoner, private barnehager m.fl. etter Kommunelovens § 14-19. Det er nå laget et nasjonalt skjema som kommunene kan bruke for å sende inn disse søknadene til Statsforvalteren.


Publisert 28.06.2021

KOSTRA

KOSTRA står for Kommune Stat Rapportering og er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal- og fylkeskommunal virksomhet.


Publisert 28.06.2021

Kommunale garantier

Kommunene kan gi kommunale garantier etter nærmere fastsatte kriterier.