Høring av søknad om utfylling i sjø - Kilvika - Meløy kommune

Høringsfrist:
11. februar 2022
Oversiktsbilde over Kilvika med markering av næringsområdet og utfyllingen i sjø som planlegges.
Oversiktsbilde over Kilvika med markering av næringsområdet og utfyllingen i sjø som planlegges.

Meløy kommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til utfylling i sjø i Kilvika innerst i Holandsfjorden i Meløy kommune.

Publisert 03.01.2022

Om tiltaket

Meløy kommune ønsker å fylle ut et område i sjøen som er er regulert til næring i vedtatt reguleringsplan for Kilvik næringsområde. Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 50000 kubikkmeter sprengsteinsmasser over et areal på omtrent 28000 kvadratmeter. Det skal etableres en molo i sjøen og området innenfor moloen skal fylles ut. 

Forurensning

Det har blitt tatt seks prøver av sedimenter i fjæra i området som skal fylles ut. Prøvene viser at sedimentene har bakgrunnsnivå eller god miljøtilstand (tilstandsklasse I og II) av stoffene det har blitt testet for, med unntak av TBT (tributyltinn) som er påvist i moderat og dårlig miljøtilstand (tilstandsklasse III og IV) i fire av de seks prøvene som ble tatt.

Naturverdier

Området som skal fylles ut er et lokalt viktig brakkvannsdelta med flere tilhørende arter. Det ligger et lokalt viktig gytefelt for torsk og et gytefelt for saltvannsfisk nært området som skal fylles ut. Flere fugler av nasjonal forvaltningsinteresse er observert i området.

Høring

Søknaden er publisert under "Dokumenter" på denne siden. Eventuelle uttalser til søknaden kan sendes til sfnopost@statsforvalteren.no eller Statsforvalteren i Nordland, Postboks 1405, 8002 Bodø innen 11. februar 2022.