Leve hele livet

Foto: Getty images.
Oppdatert 02.01.2023

Reformen «Leve hele livet» skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger og ha trygghet for at de får god hjelp når de har behov for det. Kvalitetsreformen for de eldre skal handle om fellesskap, aktivitet, mat og helsehjelp.

Målet med reformen skal være flere gode leveår der den aldrende befolkningen beholder god helse lenger og i større grad mestrer eget liv.

Aldersvennlige samfunn

Eldre skal kunne leve gode liv, uavhengig av helseproblemer og helsetilstand. Reformen er særlig rettet mot helse- og omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å skape aldersvennlige samfunn.

Statsforvalteren har en sentral rolle i å koordinere reformarbeidet. Statsforvalteren skal blant annet gi alle kommuner tilbud om dialogmøter og sørge for at alle kommuner blir invitert til å delta i læringsnettverk. Statsforvalterne er en del av det regionale støtteapparatet, der også KS og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester er med. Leve hele livet handler om en rekke tiltak, noen er store og omfattende, andre er mindre grep som likevel kan gjøre store forskjeller. Besøk gjerne nettsidene til flere av statsforvalterne, for å se hva som skjer. 

Vis mer

«Leve hele livet» er en kvalitetsreform for eldre. Det handler om å skape et mer aldersvennlig samfunn der eldre kan leve gode liv og delta i fellesskapet. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor på institusjon.

Bakgrunn

Regjeringen la 4. mai 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Meldingen ble behandlet og vedtatt i Stortinget 20. desember 2018, se innstilling 43 S (2018- 2019). 

Spre gode løsninger

Utgangspunktet for «Leve hele livet» er blant annet en erkjennelse av at gode løsninger ute i kommuner, fylkeskommuner og helseforetak i liten grad spres til andre.

Overordnet skal reformen bidra til

  • Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den helsehjelpen de trenger når de har behov for den.
  • Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste.
  • Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse og gjort en faglig god jobb.

Reformen har fem innsatsområder

  1. Et aldersvennlig Norge
  2. Aktivitet og fellesskap
  3. Mat og måltider
  4. Helsehjelp
  5. Sammenheng og overgang i tjenestene

Statsforvalteren i Nordland skal blant annet bidra til å mobilisere og engasjere alle kommunene i fylket, spre kunnskap om reformen, gi tilbud om støtte og veiledning og invitere til læringsnettverk og erfaringsutveksling. 

Informasjonsfilm om «Leve hele livet» og «Inn på tunet»

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.10.2022

Vefsn nådde nesten finalen om gjev pris

Helgelandskommunen var en av ti kommuner som var nominert til «Leve hele livet»-prisen.


Publisert 04.07.2022

Leve hele livet-prisen

Hvert år deler Helse- og omsorgsdepartementet ut Leve hele livet-prisen til en kommune som har jobbet ekstra godt med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Arbeidet med å finne en slik kommune i Nordland er i gang.