Ny påvisning av Gyrodactylus salaris på laks i Driva-regionen

I utredningsprogrammet som gjennomføres i forbindelse med behandling mot Gyrodactylus salaris i Drivaregionen, er det gjort funn av laksunger med en høy intensitet av parasitten i Gylelva ved Tingvollfjorden (Sunndalsfjorden) i Møre og Romsdal.

Publisert 08.08.2023

Pressemelding fra Verterinærinstituttet

Laks fra Gylelva (vassdragskode 109.7Z) ble undersøkt i fjor, men da uten funn av parasitter. Det antas at Gylelva har blitt smittet ved at infisert fisk har vandret fra de andre infiserte elvene i området. Veterinærinstituttet anser påvisningen i Gylelva som lite problematisk i forhold til videre behandling i regionen. Dette er et mindre vassdrag innenfor behandlingsområdet og er ett av flere vassdrag som undersøkes nøye forut for behandlingen, for å sikre at alle infiserte vassdrag blir behandlet. Eventuelle påvisninger er tatt høyde for i behandlingsplanene og vassdraget vil bli innlemmet i den kommende behandlingen.

Kart over Drivaregionen.
Kart over Drivaregionen, hvor planlagt behandlede elver er angitt i rødt (kjent forekomst av G. salaris) og lilla (ingen påvisning av G. salaris, men strategisk og/eller geografisk relevans). Elver og strekninger som er undersøkt eller planlagt å inngå i overvåkning er angitt i enten grønt (befart/el-fisket) og blått (el-fisket, og undersøkt vha. miljø-DNA). Gul trekant angir fysisk sperre for oppvandring av fisk. Elvestrekningen oppstrøms denne var tidligere tilgjengelig for laks. Gylselva er markert som 5 på kartet. Foto: Veterinærinstituttet.

Gylelva er vassdrag nummer 52 i Norge som får påvist infeksjon med G. salaris. I alt 42 vassdrag er friskmeldt etter behandling og ett vassdrag er under friskmelding. Inkludert Gylelva er det i dag ni vassdrag med kjent forekomst av G. salaris i Norge.

Les mer om saken på Mattilsynet.no

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.