Gyrobekjemping

Lakseparasitten Gyrodactylus salaris (G. salaris) er ein alvorlig trussel mot norske laksebestandar. Mattilsynet har ansvaret for overvaking, førebygging og smittebegrensande tiltak. Miljødirektoratet har ansvaret for tiltak for å utrydde parasitten. Statsforvaltaren i Møre og Romsdal er tiltakshavar for bevaring og reetablering av fiskebestandane.

Publisert 05.02.2013, Sist endret 16.09.2021

G. salaris reknast for å vere den alvorlegaste menneskeskapte trusselfaktoren som har ramma norske laksebestandar. Miljødirektoratet jobbar med tiltak for å bevare infiserte laksestammar og fjerne smitta frå vassdraga.


Publisert 24.01.2014

Informasjon om rotenonbehandlinga i Raumaregionen 2014

Veterinærinstituttet (VI) vil sende ut vedlagte brev til grunneigarar på bakgrunn av adresselister frå grunneigarlaga.


Publisert 13.05.2013

Løyve til rotenonbehandling i Rauma

Miljøverndepartementet har den 10.05.2013 gjeve løyve til kjemisk behandling av vassdraga i Raumaregionen.


Publisert 04.04.2013

Bekjemping av lakseparasitten i Raumavassdraga

Fylkesmannen har søkt Miljøverndepartementet og Mattilsynet om løyve til kjemisk behandling av vassdraga i Rauma-regionen. Formålet med tiltaket er å bekjempe lakseparasitten Gyrodactylus salaris.