Produksjonstilskot i jordbruket

Bilete av kyr på beite, i Sykkylven kommune.
Kyr på beite i Sykkylven kommune. Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

Formålet med produksjonstilskot er "å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk innenfor de målsettinger Stortinget har trukket opp" (jf. Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 1). Det er delmål for kvar ordning. Tilskotet blir utrekna med ein sats per dyr eller dekar areal. 

Produksjonstilskot omfattar tilskotsordningane:

 • Tilskot for husdyr
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon
 • Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskot for bevaringsverdige husdyrrasar
 • Tilskot for dyr på beite
 • Areal- og kulturlandskapstilskot
 • Tilskot til økologisk landbruk

Desse pristilskotsordningane blir handterte på same måten som produksjonstilskot, og det blir søkt i same søknaden: 

 • Distriktstilskot for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og salat på friland
 • Distriktstilskot for matpotet dyrka i Nord-Norge

Denne velferdsordninga blir handtert på same måten som produksjonstilskot, og det blir søkt i same søknaden:

 • Tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Grunnlaget for kor store avløysarutgifter som kan bli refundert blir fastsett ut frå gjennomsnittet av tal dyr føretaket disponerer på teljedatoane 1. mars og 1. oktober. For sau (født i fjor eller tidlegare) og ammegeit er det tal dyr som føretaket disponerer 1. mars, som blir lagt til grunn for tilskotsgrunnlaget.

Snakk med din kommune, som behandlar og avgjer søknader om produksjonstilskot.

 

 


Publisert 23.02.2023

Auka produksjonstilskot til bønder i Møre og Romsdal

I februar fekk 2319 jordbruksføretak her i fylket utbetalt til saman 984,8 mill. kroner i produksjonstilskot og avløysartilskot.


Publisert 06.09.2022

Ekstrautbetaling produksjonstilskot

I denne veka og i neste veke blir det utbetalt ekstra produksjonstilskot for 2022.


Publisert 04.04.2022

Utbetaling av produksjonstilskot i 2022

I midten av februar vart produksjonstilskotet og avløysartilskotet for i år utbetalt. Dette er basert på søknadsomgangen 2021.


Publisert 22.08.2018

Vi inviterer kommunar til fagseminar

Tradisjon tru arrangerer Fylkesmannen også i år samling for kommunane om landbruksforvaltning, i 2018 er datoane 11.-12.september. Dette blir ei viktig samling for kommunane, både for nettverksbygging og fagleg påfyll.


Publisert 06.07.2018

Masseoppdatering av arealtal i Landbruksregisteret

Landbruksdirektoratet vil i haust starte automatisk oppdatering av alle jordbruksareal i Landbruksregisteret for alle kommunar. Landbruksregisteret er kontrollgrunnlag for arealbaserte søknader i jordbruket.


Publisert 28.03.2017

Stor oppslutning om kurs

Kommunane møtte mannjamnt opp på kurs om nytt system for produksjonstilskot. Landbruksforvaltninga over heile landet førebur seg i desse dagar på at bønder og forvaltning skal ta i bruk heilt nytt system for søknad og behandling av produksjonstilskot.


Publisert 29.07.2016

No er det tid for å søkje produksjonstilskot

31.07.2016 blir det opna for å søkje produksjonstilskot. Det er ein fordel om du søkjer via internett. Informasjon om korleis kan du finne her. Frist er 20. 08.2016.


Publisert 31.05.2016

Produksjonstilskot – ny søknadsomgang i august

Vi er inne i ei travel årstid, der grunnlaget for kommande haust og vinter blir lagt. Midt i denne perioden er det ny søknadsomgang for produksjonstilskot. I augustomgangen er det dyretal, dyr på beite, areal og planteproduksjon som er søknadsgrunnlag.


Publisert 10.02.2016

Produksjonstilskot utbetalt

Fredag 5. februar vart produksjonstilskot utbetalt til føretak som søkte per 20. august 2015.