Foreslå kandidatar til kulturlandskapsprisen 2021

Foto: Tormod Meisingset.

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal inviterer alle til å kome med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen innan 31. mai 2021. Forslaget kan fremjast via eit elektronisk skjema på internett eller ved å sende inn eit forslagsskjema per e-post. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.03.2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal deler årleg ut ein kulturlandskapspris for å setje fokus på den viktige rollen landbruket har som forvaltar av kulturlandskapet, og på dei nærings- og samfunnsmessige verdiane som kulturlandskapet representerer.

Kven kan ta i mot prisen?

Prisen skal vere ei påskjøning for dei som gjer ein særleg innsats for å ta vare på verdiane og utvikle moglegheitene i kulturlandskapet. Prisen kan gjevast til aktive gardbrukarar, grunneigarlag, bygdelag eller andre typar fellestiltak.

Kandidatane til kulturlandskapsprisen skal mellom anna vurderast etter desse kriteria:

  • At ålmenta har tilgang til å oppleve kvalitetar i kulturlandskapet gjennom friluftsliv og rekreasjon.
  • At drifta medverkar til ei positiv fokusering på dei verdiane som landbruket representerer.
  • At kandidatane med utgangspunkt i kulturlandskapet og lokale tradisjonar har skapt ny næring på garden.
  • At det vert teke omsyn til kulturminne, byggeskikk og miljøverdiar som til dømes biologisk mangfald i drifta.
  • At drifta tek omsyn til ulike miljøutfordringar på bruket og i nærområdet.

Alle kriteria treng ikkje å vere oppfylte på ein gong, men prisvinnaren må vere ein god ambassadør for landbruket og bygde- Norge.

Korleis fremme forslag på kandidatar?

Alle kan fremme forslag på kandidatar,  og vi oppfordrar spesielt kommunar, landbruksrådgivinga og faglaga til å komme med forslag på minst ein kandidat. Fleire kan gjerne gå samen om eit forslag.

Kandidatar som er foreslått tidlegare kan renominerast. I slike tilfelle treng vi oppdaterte opplysningar om kandidaten.

Forslaget kan fremjast ved å fylle ut eit elektronisk forslagsskjema.

Ta kontakt dersom du har spørsmål. 

Frist til å komme med forslag på kandidatar er 31.mai 

Praktiske opplysningar om prisen

  • Prisen består av ein premie på kr 10 000, eit kunstverk og ein diplom.
  • Prisen har vorte delt ut sidan 2001, med unntak av 2018.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.