Kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal

Logo for kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal. Logoen består av ein spade, ein hest med plog og ein traktor, tre element som speglar utviklinga i jordbruket.
Logo for kulturlandskapsprisen i Møre og Romsdal. Logoen består av ein spade, ein hest med plog og ein traktor, tre element som speglar utviklinga i jordbruket. Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.
Oppdatert 17.02.2021

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal deler årleg ut ein kulturlandskapspris for å setje fokus på den viktige rollen landbruket har som forvaltar av kulturlandskapet. 

Prisen skal vere ei påskjøning for dei som gjer ein særleg innsats for å ta vare på verdiane og utvikle moglegheitene i kulturlandskapet. Prisen kan gjevast til aktive gardbrukarar, grunneigarlag, bygdelag eller andre typar fellestiltak.

Kandidatane til kulturlandskapsprisen skal mellom anna vurderast etter desse kriteria:

  • At ålmenta har tilgang til å oppleve kvalitetar i kulturlandskapet gjennom friluftsliv og rekreasjon.
  • At drifta medverkar til ei positiv fokusering på dei verdiane som landbruket representerer.
  • At kandidatane med utgangspunkt i kulturlandskapet og lokale tradisjonar har skapt ny næring på garden.
  • At det vert teke omsyn til kulturminne, byggeskikk og miljøverdiar som til dømes biologisk mangfald i drifta.
  • At drifta tek omsyn til ulike miljøutfordringar på bruket og i nærområdet.

Alle kriteria treng ikkje å vere oppfylte på ein gong, men prisvinnaren må vere ein god ambassadør for landbruket og bygde-Norge. Les om tidlegare vinnarar her

Om prisen

Prisen har vorte delt ut sidan 2001, med unntak av 2018.  Vinnaren får eit kunstverk, kr. 10 000,- ,ein diplom og ein plakett, i tillegg til heider og ære og vissa om å ha gjort ein framifrå innsats med gardsbruket sitt. Prisen vert delt ut på eit arrangement heime hjå prisvinnar.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 01.09.2016

Velfortent heider til Storfjordens Venner

Storfjordens Venner nådde eit høgdepunkt, då dei i år vart tildelt Europa Nostra-prisen / EUs kulturminnepris under eitt høgtideleg arrangement i Madrid 24. mai 2016. Foreininga fekk prisen i klassa «Dedicated services» - «Spesielle tenester» - (rekna som den gjævaste!). Organisasjonen har motteke både den nasjonale og lokale kulturlandskapsprisen, samt fleire andre prisar opp gjennom åra.


Publisert 01.06.2016

Høgaste kulturminnepris i Europa tildelt Storfjordens venner

I starten av april 2016 kom meldinga om at Storfjordens venner hadde fått tildelt den gjevaste kulturminneprisen i Europa. I slutten av mai var det prisutdeling.


Publisert 25.05.2016

Foreslå kandidatar til kulturlandskapspris 2016

Fylkesmannen inviterer lag, organisasjonar, kommunar og einskildpersonar til å komme med forslag på kandidatar til Kulturlandskapsprisen før 1. august 2016.


Publisert 07.04.2016

Europeisk kulturminnepris til Storfjordens Venner

Storfjordens Venner er tildelt EU sin kulturminnepris/EU Nostra Pris 2016. Dette er den mest prestisjetunge prisen innan kulturminnearbeid i Europa. Foreninga får prisen i kategorien "Spesiell innsats".


Publisert 04.09.2015

Kulturlandskapsprisen 2015 til Iris og Arnfinn Westerås, Geiranger

I dei bratte liene ovafor sentrum av Geiranger vert det lagt ned eit pietetsfullt og nitidig arbeid med stell av kulturlandskapet. Kunnskap om kulturlandskapet vert også formidla vidt ut over. For alt dette får Iris og Arnfinn Westerås kulturlandskapsprisen for 2015.


Publisert 05.09.2014

Kulturlandskapsprisen 2014 til unge bønder i Sunndal

Kulturlandskapsprisen 2014 gjekk til Anne Grete Aklestad Røymo og Roy Andersen på Røymo øvst i Sunndalen. Anne Grete overtok garden i 2003, Ho driv den saman med ektemannen Roy og barna Eirin og Ingvild. Garden ligg om lag 700 m over havet på Røymo øvst og innerst i Sunndalen, ved inngangen til Grøvudalen.


Kontaktpersoner

Tidlegare prisvinnarar