Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Forvaltningsplanar for 6 naturreservat

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har godkjent forvaltningsplanar for naturreservata Hustadbukta, Langøyvågen og Farstadbukta i Fræna kommune, Nauste i Nesset kommune og Hensøran i Rauma kommune, samt Vågstranda plantefredingsområde i Rauma kommune.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 18.01.2013

Alle områda vart verna i 2002 som ein del av verneplan for havstrand og elveos i Møre og Romsdal.

Dei godkjente forvaltningsplanane fastset mål for verneverdiane og brukarinteressene i området. Vidare viser planane korleis verneforskriftene skal tolkast og praktiserast, samt prioriterer tiltak som skjøtsel, restaurering, overvaking og informasjon.

Planane er tilgjengeleg i elektronisk form under Publikasjonar på heimesida vår.