Arealplanlegging

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Kommunal ROS-analyse er lovbestemt

Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) brukes til å kartlegge sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser i et bestemt område. Dette kan for eksempel være flom eller strømbrudd. En helhetlig ROS-analyse skal ligge til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet.


Publisert 02.06.2020

Sivilforsvaret i Hedmark og Oppland kjører ut 70.000 sandsekker til 9 flomutsatte kommuner

Sivilforsvaret begynte fredag før pinse å kjøre ut sandsekker fra sitt lager på Otta. Berørte kommuner i Gudbrandsdalen fikk levert fredag før pinse. Denne uka fortsetter de med utkjøringa til de andre kommunene i Innlandet.


Publisert 29.05.2020

Flomforberedelsene i gang

Nå forsterkes veier, flomvoller tettes, satellitt-samband testes og utstyr plasseres ut – alt med tanke på at flommen kan bli stor dette året. Alle i Innlandet som har beredskapsansvar i en flomsituasjon, er godt forberedt og jobber nå koordinert og på bred front for å beskytte samfunnet, sier Fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund, Fylkesmannen i Innlandet. 


Publisert 29.05.2020

Varme og nedbør avgjør flomnivået

Snøsmeltinga har begynt i fjellområdene og i følge NVEs siste flomprognose vil været framover avgjøre hvor stor flommen blir.


Publisert 15.01.2020

Beredskapssamarbeid i Sør-Østerdal

Kommunene Trysil og Elverum har tatt initiativ til et beredskapsarbeid mellom kommunene Elverum, Åmot, Stor-Elvdal, Engerdal, Trysil og Våler.


Publisert 18.10.2019

Konstruktivt og godt møte på Gran

Tema for møte var samfunnssikkerhet i kommuneplanen og møtet var oppfølging av meklingsmøte tidligere i høst. -Dette er en fin måte å bli kjent med kommunene på, sier Simen Dølgaard hos Fylkesmannen


Publisert 08.05.2019

Frigjørings- og veterandagen

I dag feirer vi Frigjørings- og veterandagen. 


Publisert 05.02.2019

Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling - nytt rundskriv

Det er kommet et nytt rundskriv for samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling. Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet.