Arealplanlegging

All planlegging skal fremme samfunnssikkerhet. Som lokal planmyndighet har kommunene ansvar for og hjemmel til å nekte at arealer som er eller kan være utsatt for fare, blir tatt i bruk. Dette gjelder for så vel enkeltstående byggetiltak som mer omfattende planer.

Hensynet til samfunnssikkerhet må føre til konkrete valg

I praksis betyr dette blant annet at boligfelt og institusjoner ikke må legges til områder som er utsatt for flom, skred eller andre hendelser som kan utgjøre fare for liv og helse. Det bør også være alternative forsyningsveier av drikkevann og strøm dersom hovedtilførslene skulle bryte sammen. Ved etablering av nye samferdselsårer skal boligområder, skoler og andre institusjoner skjermes best mulig.

Samfunnssikkerhet til grunn for all planlegging etter plan- og bygningsloven

Loven krever at utbyggingsplaner tar hensyn til risiko- og sårbarhet som kan true liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og materielle verdier. Kunnskap om disse forholdene skal vises i en ROS-analyse som vil ligge til grunn for all arealplanlegging. Plan- og bygningsloven har disse virkemidlene for å ivareta samfunnssikkerhet i planleggingen:

  • Arealformål
  • Hensynssoner
  • Generelle forskrifter

Statsforvalteren har et generelt ansvar for samfunnssikkerhet og arbeider for at kommunene følger opp samfunnssikkerhet i planleggingen.  Statsforvalteren har derfor mulighet til å fremme innsigelser til planer etter plan- og bygningsloven.

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 05.02.2019

Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling - nytt rundskriv

Det er kommet et nytt rundskriv for samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling. Formålet med rundskrivet er å redegjøre for de reglene i plan- og bygningsloven som ivaretar hensynet til samfunnssikkerhet.