Rundskriv om dispensasjon

Fylkesmannen i Innlandet har utarbeidet et nytt rundskriv om dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven.

Publisert 15.10.2020

Rundskrivet retter seg til alle kommuner i Innlandet og er ment å være en veileder ved behandling av dispensasjonssaker etter pbl. kap. 19. Formålet er å skape en felles forståelse for lovgrunnlaget i disse sakene, samt sikre at dispensasjonssaker behandles likt og riktig. Innlandet fylkeskommune, NVE og Statens vegvesen har gitt bidrag til veilederen. Vi ber kommunene merke seg hvilke saker som skal oversendes fylkeskommunen og berørt sektormyndighet til uttalelse samt hva en slik oversendelse skal inneholde.

Veilederen avløser Fylkesmannens tidligere rundskriv fra 2010 til kommunene i Hedmark. Det nye rundskrivet er oppdatert og det er søkt å få frem eksempler og henvisninger til aktuelle saker fra Sivilombudsmannen. Innholdsfortegnelsen er søkbar, men vi oppfordrer alle aktuelle saksbehandlere og politikere til å lese rundskrivet i sin helhet.