Langsua nasjonalpark fyller ti år 11. mars

Fluefiske i Dokkelva.
Fluefiske i Dokkelva. Foto: Morten Liebe.

Langsua nasjonalpark utgjør ca. halvparten av et vernekompleks på hele 1000 km2 med til sammen 11 verneområder. Vernet legger grunnlaget for at planter, dyr og fugler og kulturminner kan tas vare på for framtida.

Publisert 08.03.2021

Myrhauk, huldrestarr, finnmarksstarr, skjeggklokke, dobbeltbekkasin er noen av mange spennende kvaliteter. En av Langsuas to signaturarter er skjeggklokka (Campanula barbata). I fjellnære enger, beitevoller og åpen fjellbjørkeskog kan du finne rike forekomster. Hovedutbredelsen av skjeggklokke i Norge er i Langsuaområdet, faktisk ett av få voksesteder i hele verden utenom Alpene, Sudetene og Karpatene.

Skjeggklokke.
Skjeggklokke. Foto: Thor Østbye.

Nasjonalparken består skog- og fjellnatur uten nyere tekniske inngrep, men spor etter eldre tiders bruk finnes både i form av jernframstillingsanlegg, kullmiler og omfattende fangstanlegg for elg og rein. Landskapet har også tydelige spor etter et langvarig og bærekraftig landbruk/beite som er et viktig grunnlag for variasjonen i plante- og dyrelivet. Mange steder er det tydelige landskapsformer etter istida representert ved store grusavsetninger dannet av smeltevannelver, morener og dreneringsløp etter store vannmasser.

Et besøk til Langsua gir mange muligheter for flotte turer året rundt, både til fots, på sykkel og ski. Du kan vandre langs et godt merket stinett og bruke de mange ski- og hundeløypene. Høyden varierer fra 700 til 1700 moh., så her finnes spennende skoger, flotte vassdrag, vidstrakte myrer og snaufjell med mange topper. Fjellene Skaget (områdets høyeste topp, 1685 moh.) og Langsua (1553 moh.) er markerte landemerker som byr på storslagen utsikt.

I fjor ble forvaltningsplanen med besøksstrategi vedtatt, og nylig er det lansert nye besøkssider på Internett, www.langsua.no. Langsua nasjonalparkstyre et regionalpolitisk styre, forvalter ti av områdene, mens Statsforvalteren i Innlandet forvalter Hynna naturreservat. Vi gratulerer med tiårsdagen 11. mars!