God økologisk tilstand i Mjøsa i 2020

Mjøsa
Mjøsa Foto: Ola Gillund.

Hovedvannmassene i Mjøsa var i god økologisk tilstand i 2020, bortsett fra Furnesfjorden som hadde moderat tilstand.

Publisert 15.04.2021

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) har i 2020 gjennomført overvåking av Mjøsa på oppdrag fra Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Tilstanden ble vurdert som god på de tre stasjonene Brøttum, Kise og Skreia, mens stasjonen i Furnesfjorden havnet i moderat tilstand på grunn av planteplankton. Konsentrasjonene av total-fosfor har vært høyere de siste ti årene sammenliknet med perioden 2002 – 2010. Dette skyldes trolig flommer og kraftige nedbørsepisoder. Avrenning fra avløp og jordbruk bidrar fortsatt betydelig til næringstilførsler til mange av Mjøselvene.

Biologiske undersøkelser i tilløpselvene Gausa, Mesna, Moelva og Brumunda viste moderat tilstand i nedre del av Brumunda, Gausa ved Vesleelva og i nedre deler av Mesna. Økologisk tilstand var god eller svært god i nedre del av Gausa, øvre deler av Brumunda og Mesna samt i hele Moelva. Undersøkelser av miljøgifter i fisk fra Brumunda og Mesna viste lavere nivåer enn i Mjøsa og nær nivåer i lite påvirkede vassdrag i Norge.

Lenke til rapporten fra NIVA ligger som vedlegg til denne siden.