Neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland blir 17. desember

Her er innkalling til neste møte i rovviltnemnda i region 3/Oppland torsdag 17. desember 2020 kl. 09 -11. Per i dag skal vi ha digitalt førstevalg – men det er fortsatt flere uker til 17. desember, så når vi kommer nærmere møtetidspunktet kan vi avgjøre møteform.

Publisert 23.11.2020

Åpen post kl. 09- 09.15

Saksliste:

49/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

50/20 Godkjenning av referat fra 16. oktober og 4. november 2020

51/20 Orienteringer – rovvilterstatninger 2020, lisensfelling jerv, lisensfelling ulv, korrespondanse, FKT/økonomi, nemndsledere og ordførere møte med KLD 2. des., seminar jerv mars 2021

52/20 Klage på vedtak om kvotejakt gaupe i Oppland 2021

53/20 Revidert forvaltningsplan for region 3/Oppland

54/20 Årsplan 2021

55/20 Eventuelt

 

Det er bestemt å gjennomføre dialogmøte med foreninger, lag og organisasjoner samme dag, 17. desember, fra kl. 12-15. Invitasjon kommer.

 

Sak 51/20 Korrespondanseliste 16.oktober -17. desember 2020

 

Dato

Fra

Til

Tema

Til orien-tering

Utført/

besvart

Til opp-følging

1

16.10.20

KLD

Adresseliste

Endringer i forskrift 18. mars 2005 nr.242 om forvaltning av rovvilt

x

 

 

 

19.10.20

Rovviltnemnda i region 3 v/leder

KLD, LMD og Mattilsynet

Møte om jerve- og beitesituasjonen i Reinheimen – Skjåk, Lesja og Rauma Kommuner

 

 

x

 

05.11.20

Oppland Bonde- og småbrukarlag

KLD

Klage på vedtak – Kvote for kvotejakt gaupe i region 3

 

 

x

 

12.11.20

Rovviltnemnda i region 2

Adresseliste

Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 Sør-Norge 2021

x

 

 

 

16.11.20

Rovviltnemnda i region 5/Hedmark

Adresseliste

Melding om oppstart – Forvaltningsplan for rovvilt i region 5/Hedmark -rullering av gjeldende plan

 

 

x

 

19.11.20

FM-Viken og FM-Innlandet

Rovviltnemndene i region 2,3,4 og 5

Webinar v/Yngve Rekdal – Utmarksbeite -ressursgrunnlag og beitebruk

 

x

 

 

23.11.20

Rovviltnemnda i region 3/Oppland

Adresseliste

Invitasjon til møte med rovviltnemnda i region 3 -17.des

 

 

x

 

25.11.20

KLD

Noah for dyrs rettigheter

Avgjørelse av klage på kvote for lisensfelling av ulv 2020 -2021 i region 3/Oppland

x

 

 

 

27.11.20

Natur,plan og utvikling v/Lisbet Baklid

Adresseliste

Nasjonal konferanse om rovvilt, beitedyr og samfunn – Hamar 25. og 26. jan 2021 – vil bli webinar

x

 

 

 

7.12.20

KLD

Alle rovvilt-nemnder

Styrings- og opplæringsmøte med KLD 28. jan 2021 kl. 11.00 -15.30

 

 

x