Kalklindeskog

Kalklindeskog er svært tørre skogsområder på kalkholdig berggrunn, hvor lind og hassel dominerer. Naturtypen er svært sjelden både i Norge og i Europa, og har hat sterk tilbakegang de siste 50 årene.

Naturtypen har gått sterkt tilbake først og fremst pga. arealpress og høy befolkningstetthet i de områdene der naturtypen forekommer. 

I kalklindeskog vokser mer enn 100 rødlistede sopparter, og også flere sjeldne og rødlistede insektarter foretrekker kalklindeskog som leveområde. Naturtypen har sitt tyngdepunkt i Indre Oslofjord, og er gjerne små restområder etter større lindeskoger som fantes for flere tusen år siden.

I Innlandet er denne naturtypen kun registrert innenfor ett område i Hamar sentrum og innenfor Eriksrud naturreservat i Gjøvik kommune.