Resultater fra naturtypekartlegging 2020

Illustrasjonsbilde kartlegging.
Illustrasjonsbilde kartlegging. Foto: Victoria Marie Kristiansen / Victoria Marie Kristiansen.

I 2020 ble det gjennomført naturtypekartlegging i regi av Miljødirektoratet i flere kommuner i Innlandet. Resultatene fra denne kartleggingen er nå tilgjengelig i Naturbase.

Publisert 22.02.2021

Kartlegging i Norge i 2020

På landsbasis ble det kartlagt 26 429 naturtypelokaliteter i 2020, fordelt på 100 ulike naturtyper. Naturtyperegistreringene er tilgjengelige for alle gjennom Naturbase (se etter kartlaget Naturtyper - NiN). I tillegg til de kartlagte naturtypene ble det registrert 34 288 arter, hvorav 6817 rødlistede arter. Artsregistreringene er tilgjengelig for allmennheten i Artskart.

Hule eiker, naturbeitemark og kystlynghei var de naturtypene det ble kartlagt flest lokaliteter av, mens kystlynghei, boreal hei og naturbeitemark utgjorde det største arealet.

Kartlegging i Innlandet i 2020

Det ble gjennomført både ny og supplerende naturtypekartlegging i Innlandet i 2020. De aktuelle kommunene var Ringsaker, Nord-Aurdal, Etnedal, Elverum og Trysil, og områdene som ble besøkt var Balleshol, Brumunddal, Herset, Korslund og Kvam i Nes, Moelv, Tisleia, Steinsetbygda og Storløkjølen.

Det ble sendt ut informasjon til berørte grunneiere og kommuner i forkant av kartleggingen.

Bruk av naturtypedata i arealforvaltningen

Miljødirektoratets nettsider finner du mer informasjon om kartleggingen, og her finnes også veiledning i å bruke naturtypedata i arealforvaltningen.