Naturtypekartlegging i Innlandet 2022

Grøvamyri slåttemyr
Grøvamyri slåttemyr Foto: Geir Høitomt / Statsforvalteren i Innlandet.

I perioden mai - oktober 2022 vil det bli gjennomført naturtypekartlegging i deler av kommunene Øystre Slidre, Nord-Aurdal, Kongsvinger, Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten. Kartleggingen er en del kunnskapsløftet for norsk natur som ble vedtatt av Stortinget i 2015. Det er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som skal utføre kartleggingen i Innlandet, på vegne av Miljødirektoratet.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 19.05.2022

Kartleggingen er en langsiktig, nasjonal satsning som skal bedre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur.

Oppdraget

Statsforvalteren i Innlandet har, på oppdrag fra Miljødirektoratet, foreslått aktuelle områder for naturtypekartlegging i 2022. Forslagene har Miljødirektoratet brukt som grunnlag for å prioritere hvilke områder som skal kartlegges i år.

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen i Norge til bruk i blant annet arealforvaltning. Det å ha nøyaktig stedfestet informasjon om naturen tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess, vil kunne bidra til at det blir enklere å ta nødvendige hensyn til naturverdiene, samt bidra til en mer effektiv og forutsigbar planprosess. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke om tilskudd til tiltak for truet natur og/eller tiltak for å bevare kulturlandskapet.

I Innlandet fylke har fem delområder blitt prioritert for kartlegging i 2022, og områdeavrensningene kan du se i kartutsnittene i høyremenyen.

Berørte kommuner er informert om kartleggingen, og det sendes ut informasjonsbrev til berørte grunneiere med eiendommer større enn 1 daa i løpet av uke 19 og 20.

Kartleggingen

Det er Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter som vil gjennomføre kartleggingen i alle delområdene i Innlandet i 2022. Kartleggingen vil foregå etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område kartlegges innebærer i praksis at området blir undersøkt til fots for forekomst av de 111 naturtyper som Miljødirektoratet på forhånd har bestemt at skal kartlegges. Hvilke naturtyper det gjelder er nærmere beskrevet i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks for 2022. De fleste av de 111 naturtypene som skal kartlegges er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområder for trua og nær trua arter.

Kontaktperson i Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter er Magnus Nygård (magnus@dokkadeltaet.no).

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Der det skal kartlegges områder som inneholder innmark kan det være behov for at den som kartlegger også går på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas, eller du som grunneier ikke gir samtykke til ferdsel på innmark, kan du ta kontakt med Statsforvalteren i Innlandet i forkant av kartleggingen.

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Innlandet er Victoria Marie Kristiansen (fmopvmk@statsforvalteren.no).

Resultater

Resultater fra kartleggingen vil bli tilgjengelig for alle gjennom Naturbase i løpet av våren 2023.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.