Kartlegging av naturtyper i Innlandet 2020

På vegne av Miljødirektoratet vil det i 2020 bli gjennomført naturtypekartlegging i kommunene Ringsaker, Etnedal, Nord-Aurdal, Elverum og Trysil. Det skal kartlegges tolv områder i Innlandet, hvorav ti av disse vil være supplerende kartlegging.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 28.05.2020

Oppdraget

Fylkesmannen har, på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2019, foreslått områder som er aktuelle for kartlegging av naturtyper i 2020. Forslagene har Miljødirektoratet brukt som grunnlag for å prioritere hvilke områder som skal kartlegges i 2020.

Målet med kartleggingen er å få på plass god stedfestet informasjon om naturen til bruk iblant annet arealforvaltning. Ved at stedfestet informasjon om natur er tilgjengelig tidlig i en arealplanprosess, vil dette kunne bidra til at det er lettere å ta hensyn til naturen i slike prosesser, i tillegg til å bidra til mer effektivitet og forutsigbarhet i prosessene. Kartleggingen kan også være nyttig for grunneiere som ønsker å søke tilskudd til tiltak for truet natur og kulturlandskapet. 

I Innlandet har tolv områder utenfor verneområder blitt prioritert; sju områder er lokalisert i Ringsaker kommune, ved Nes og i Brumunddal, tre områder ved Tisleia i Nord-Aurdal kommune, et område Storløkjølen på grensa mellom Elverum kommune og Trysil kommune, samt et område i Steinsetbygda i Etnedal kommune. I tillegg er også et område på Hadeland i Lunner kommune prioritert. Dette nevnes her da det var Fylkesmannen i Innlandet som meldte dette inn i fjor.

Du kan se alle kartleggingsområder på kart her.

Flere av områdene er tidligere kartlagt ved bruk av NiN-metoden, men det vil bli gjennomført en supplerende kartlegging av disse områdene nå. Årsaken til dette er at metodikken ikke var ferdig utformet ved sist kartlegging, og det er derfor behov for supplerende informasjon for å kunne gi et riktig bilde av hvilke naturverdier som finnes i disse områdene.

Berørte kommuner har blitt informert om kartleggingen, og grunneiere med landbruksforetak vil få et informasjonsbrev i løpet av uke 21-22. Kartleggingen vil i tillegg blir annonsert i lokalavisene.

 

Kartlegging

I Innlandet er det Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS som vil gjennomføre kartleggingen. Kartleggingen vil foregå på land etter et standardisert system som heter Natur i Norge (NiN). At et område vil bli kartlagt innebærer i praksis at et kartleggingsområde vil bli undersøkt til fots for forekomst av de 109 naturtypene som Miljødirektoratet på forhånd har bestemt skal kartlegges. De fleste av disse naturtypene er rødlistet i Norge, mens resten er viktige leveområde for trua og nær trua arter.

Kontaktperson i Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter er Magnus Nygård (magnus@dokkadeltaet.no).

All ferdsel i forbindelse med kartleggingen vil skje i tråd med friluftslovens regler om ferdsel og god ferdselskultur. Der det skal kartlegges områder som inneholder innmark kan det være behov for at den som kartlegger også går på innmarksarealer. Dersom det er spesielle hensyn som må tas i forbindelse med slik ferdsel, eller du ikke gir samtykke til ferdsel på innmark eller uttak av små mengder plantemateriale, kan du ta kontakt i forkant av kartleggingen med noen av kontaktpersonene listet opp i sidemenyen.

Resultatene fra kartleggingen vil etter hvert bli tilgjengelig for alle på internett via Naturbase.