Fylkesmannen i Innlandet mottar 900.000, - fra regjeringens grønne tiltakspakke til trua arter og natur

Naturen i Innlandet får nå en ekstra håndsrekning i forbindelse med at regjeringen i 2020 øker bevilgningen nasjonalt med 4,3 mill. kroner til tiltak for truede arter og naturtyper. Fylkesmannen har fått den gledelige nyheten at Innlandet tildeles 900.000 kr.

Publisert 29.06.2020

I forbindelse med koronapandemien er det ønsket at bygg- og anleggsbransjen aktiviseres i, blant annet, grønne prosjekter. Derfor tildeler Klima- og Miljødepartementet en ekstraordinær bevilgning til Miljødirektoratet for videre disponering i en rekke fylker. Fylkesmannen i Innlandet kan nå realisere fire dam- og våtmarksprosjekter, som skal gjennomføres i løpet av året for å bidra til økt aktivitet i norsk økonomi på kort sikt.

I tidligere Hedmark regnes 458 arter som trua og 406 arter som nær trua, mens det i tidligere Oppland er anslått å være 565 trua arter og 435 nær trua arter (Norsk rødliste 2015). Menneskelig påvirkning er en sterkt medvirkende årsak til at arter forsvinner i et stadig raskere tempo. Etablering og restaurering av leveområder er virkemidler som bidrar til å sikre artene og deres leveområder i et langsiktig perspektiv.

Det er et stort antall arter tilknyttet kulturlandskapet, og omtrent 25 % av de trua artene på rødlista, har sitt leveområde i en skjøtsels- og kulturbetinga naturtype. Mange arter er knyttet til våtmark, dammer og sumpområder, som ofte er plassert nært åkre og beitemarker, og det er nettopp disse leveområdene som Fylkesmannen har valgt å prioritere i forbindelse med denne ekstraordinære bevilgningen.

Det er utvalgt fire forskjellige prosjekter på fire lokaliteter, et i Stange, to i Søndre-Land og et i Nordre-Land kommuner, og de berørte grunneierne har stilt seg positive til tiltaket. Alle prosjektene gjelder etablering og restaurering av dammer/våtmark, hvor den ene dammen vil bli etablert med en liten øy til gavn for bakkehekkende fugler. Den praktiske gjennomføringen av prosjektene vil overveiende bli utført med gravemaskin, hvor masser vil bli modulert i terrenget og/eller fjernet og vanntilgang sikres.

Fylkesmannen håper at arter, som for eksempel horndykker (sårbar), vipe (sterkt truet), hettemåke (sårbar), sothøne (sårbar) og storsalamander (nært truet), vil respondere positivt på de fire ulike restaureringsprosjektene.