Legepestrot

Legepestrot
Legepestrot Foto: Alexandra Abrahamson / Statsforvalteren i Innlandet.

Status i fremmedartslista: SE - svært høy risiko

Negative effekter: Arten har stor økologisk effekt. Med sitt store og tette bladverk dominerer og fortrenger den andre arter. Arten invaderer innmark, fuktige enger og skogkanter og fortrenger alle andre urter den vokser seg over. Dette gjelder også sårbare arter i flommark og flommarkskog.

Utbredelse i Innlandet: Foreløpig er det relativt få forekomster av legepestrot i Innlandet. Arten finnes rundt Mjøsa og videre oppover til Gudbrandsdalen og Gausdal.

Spredning: Legepestrot har sin opprinnelse fra Mellom- og Sør-Europa og Asia. Legepestrot ble innført til Norge på starten av 1800-tallet. Arten forventes å kunne tredoble sin utbredelse de neste 50 årene. Planten setter visstnok ikke frø i Norge, men spredningen skjer med biter av jordstengler som følger med redskap, jordmasser m.m. som fraktes rundt av folk.