Innlandet står sammen om å rydde

Bildet er hentet fra Pixabay.

Vi har en rekke engasjerte aktører i Innlandet som bidrar til kampen mot søppel på avveie ved å koordinere opprydding. Her gir vi en oversikt over planene for 2021 og når frivillige kan bidra. Vi oppfordrer også alle om å sende inn tips om villfyllinger eller forsøplede områder.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.05.2021

De siste årene har flere tusen innlendinger fra nord til sør i fylket vårt rydda tonnevis av plast, i vassdrag og rundt Mjøsa. Frivillige gjør en kjempeinnsats hvert år, godt koordinert av Hold Innlandet Rent, Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter, Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres og flere andre.

Statsforvalterens oppgave er å bidra til koordinering og et godt samarbeid mellom aktørene i dette oppryddingsarbeidet.

Miljødirektoratet gir støtte til tiltak mot marin forsøpling også her i Innlandet, fordi søppel innenlands kan fraktes med elver helt ut til havet.

Plast i havet og i våre innlandsvassdrag er en trussel for både dyr og mennesker. Vi har alle sett at plastposer, tau og annen plast kan skade fugler og andre dyr. Plasten brytes svært sakte ned og forblir i økosystemene som mikro- og nanoplast.

«Når snøen har gått»

Hold Norge Rent er fremdeles den nasjonale drivkraften for det frivillige oppryddingsarbeidet. De samarbeider også med aktørene i Innlandet om aksjoner. «Når snøen har gått» er en regional ryddeaksjon i regi av Hold Norge Rent for de områdene som ikke kan delta på «Vårryddedagen» i mars som følge av for mye snø. På denne tiden av året er det lav vannstand og lett å finne søppel, men samtidig er det viktig å ta hensyn til hekkende fugl. Dette er derfor ikke en aksjon med stor mobilisering av frivillige, men rydding av utvalgte områder koordinert av profesjonelle aktører over noen få dager.

Selve «Strandryddeuka» er flyttet til høsten. I år arrangerer Hold Norge Rent Strandryddeuka 11.-19. september. Her er det et ønske om å ha med alle store og små, over hele landet, på en storstilt opprydning.

Mer informasjon angående ryddeaksjonene finnes på sosiale medier under kanalen @holdnorgerent.

Hovedaktørene i Innlandet

Hold Innlandet Rent

Hold Innlandet Rent dekker kommunene Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Ringsaker, Løten, Hamar, Stange, Elverum og Kongsvinger. Hold Innlandet Rent deler inn opprydningsarbeidet til to ryddeaksjoner. Del 1 er en profesjonell ryddeaksjon på våren, mens del 2 er en frivillig ryddeaksjon på høsten. I tillegg er det en tredje del som går på forebygging av forsøpling.

Del 1 arrangeres på våren for å fjerne avfall i strandsonen før vannstanden i vassdraget stiger. Formålet er å rydde herreløst avfall på avveie som er vanskelig å fjerne, for eksempel større gjenstander som rundballer i elveleie eller villfyllinger, som krever profesjonell opprydding og som ikke kan fjernes av for eksempel skoleelever. All frivillig aktivitet som driver med dette, vil kunne henvende seg til Hold Innlandet Rent fortløpende. Dette er også tilfellet per i dag, og Hold Innlandet Rent sitter på en økende og vesentlig informasjonsmengde knyttet til avfall på avveie her i Innlandet.

Del 2 består av plast som er mulig å plukke for alle frivillige. Dette er typisk plastflak av rundballer og drikke- og matemballasje som ligger i strandsonen. Denne kategorien plast kan plukkes av skoleklasser, lag og foreninger. Her er sikkerhet, sårbar natur og holdningsskapende arbeid viktige stikkord. Her har Hold Innlandet Rent som målsetning å mobilisere 2800 skoleelever, lag og foreninger til felles dugnad i september. Dette gjelder de 18 kommunene som tidligere nevnt

Del 3 handler om forebyggende tiltak. Formålet med forebyggende tiltak er å hindre tilførsel av nytt avfall til naturen. Et forebyggende tiltak er «Min bit av Norge» som har tre hovedformål; 1: Etablere et landsomfattende nettverk av frivillige ryddere, 2: Øke bevisstheten rundt forsøpling og konsekvensene av å kaste avfall i naturen, 3: Forebygge forsøpling ved å kartlegge og stoppe kildene.

Med dette vil Hold Innlandet Rent:

  • Bruke informasjon fra kartleggingsfasen til å informere om forsøplede områder
  • Kontakte bedrifter, lag og foreninger og motivere de til å melde seg på “Min bit av Norge”
  • Dele innhold om “Min bit av Norge” i sosiale medier

I regi av «Når snøen har gått» skal Hold Norge Rent, Hold Innlandet Rent og Naturvernforbundet rydde avfall på avveie sammen 8. mai i Lillehammer basert på flere tips om villfyllinger i distriktet som har kommet inn i 2021.

Mer informasjon om kommende ryddeaksjoner og arbeidet til Hold Innlandet Rent finner man på Facebooksiden @HoldInnlandetRent.

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter (DNV) og samarbeidspartnere (Vannområde Randsfjorden, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver, Naturvernforbundet i Oppland, Hold Norge Rent og Horisont IKS) har de siste tre årene jobbet med prosjektet «Kartlegging og opprydding av forsøpling i vannområdene Randsfjorden og Mjøsa», som har dekket følgende kommuner: Jevnaker, Gran, Lunner, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Eidsvoll. Prosjektet har hatt hovedfokus på kartlegging og opprydding av sterkt forsøplede områder og villfyllinger med herreløst avfall, gjennomføring av dugnadsbaserte ryddeaksjoner langs vann og vassdrag sammen med skoleklasser, lag, foreninger samt andre frivillige og holdningsskapende arbeid om forsøpling i Innlandet rettet mot barn og unge.

DNV arbeider også med prosjektet «Koordinator for avfall på avveie i Gjøvikregionen» som går ut på å jobbe tettere med kommuner i Gjøvikregionen og det lokale renovasjonsselskapet Horisont IKS for å sikre en fremtidig og stabil ordning for håndtering av avfall på avveie i regionen. Prosjektet startet høst 2020 og vil pågå fram til slutten av 2021.

Mer informasjon angående kommende ryddeaksjoner og arbeidet til Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter finner man på https://www.dokkadeltaet.no/ og Facebook siden @dokkadeltaet.

Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres

Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres er et samarbeid mellom Valdres friluftsråd, Naturvernforbundet i Valdres, Valdres Kommunale Renovasjon, DNT Valdres og Valdres Natur- og Kulturpark, med hovedfokus på holdningsendring og handling. Aksjon Aqua dekker kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Etnedal. Aksjon Aqua tilrettelegger og motiverer for frivillig innsats under Strandryddeuka, samt setter inn egnet personell og utstyr for mer krevende ryddeaksjoner. Sammen med frivillige, skoler, lag og foreninger, har de siden 2019 ryddet over 14 tonn søppel fra vassdraga i Valdres.

Aksjon Aqua - Reine Vatn i Valdres har mottatt midler fra Miljødirektoratets "Tilskudd til tiltak mot marin forsøpling" og samarbeider tett med Hold Norge Rent.

Denne våren har Aksjon Aqua fokusert på skoleaksjoner, samt en aksjon sammen med Valdres Natur og Ungdom og noen aksjoner i prosjektledelsens regi. Sammen med Valdres Natur og Ungdom ryddet de den 28. april 205 kg søppel fra sandbankene ved Strandefjorden (Fagernes) som er tilgjengelige en kort stund grunnet lav vannstand.

I uke 17 hadde Aksjon Aqua også en «dekkoperasjon» som ble kalt Dekk På Avveie. Over noen dager plukket de opp 49 dekk fra vannkantene.

Under ryddekampanjen «Når snøen har gått» vil syv skoler over hele Valdres rydde i sitt nærområde og ned mot vannårene rundt skolen sin mellom 7. og 10. mai.

Mer informasjon angående fremtidige ryddeaksjoner og arbeidet til Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres finner man på Facebook siden deres: «Aksjon Aqua – Reine Vatn i Valdres».

Tips om forsøplede områder

Dersom du vet om villfyllinger eller forsøplede områder med herreløst avfall tar aktørene gjerne imot tips. Dersom du vet om forsøplede områder der forurenser er kjent, bør du ta kontakt med den aktuelle kommunen. Kommunen kan gi pålegg om opprydding med hjemmel i forurensningsloven.

For kommunene Lillehammer, Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-fron, Ringebu, Øyer og Gausdal i Gudbrandsdalen og for Ringsaker, Løten, Hamar, Stange, Elverum og Kongsvinger kan særlig tips til herreløse villfyllinger løpende sendes til Camilla Tysland Lillehagen, Camilla@HoldInnlandetRent.no.

For kommunene Jevnaker, Gran, Lunner, Søndre Land, Nordre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten og Eidsvoll kan tips om villfyllinger eller andre lokaliteter med herreløst avfall sendes til Andrea Rishatt, andrea@dokkadeltaet.no, tlf: 974 35 490 eller Kristine Heistad, kristine@dokkadeltaet.no, tlf: 977 84 639.

For kommunene Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Vang og Etnedal kan tips sendes til friluftsradet@valdres.no, og på Facebookgruppen «Aksjon Aqua - Reine vatn i Valdres».

Rydder du på egenhånd?

Du kan registrere både områder som trenger opprydding og områder du har rydda på ryddeportalen «Rydde». Her kan du opprette din egen bruker.

 

Kontaktpersoner