Forurensning

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 14.01.2019

Oppfølging av utslipp fra Skreia renseanlegg

Fylkesmannen i Innlandet aksepterer Østre Toten kommunes forslag til midlertidige renseløsninger for avløpet som går urenset ut i Mjøsa ved Skreia renseanlegg, og forbereder en midlertidig tillatelse til utslippet. 


Publisert 08.01.2019

Rydde søppel – søk om støtte nå

Alle som har en god idé til et prosjekt for å rydde søppel på strender og langs elver og vassdrag kan søke om økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Søknadsfristen er 31. januar 2019.


Publisert 19.12.2018

Pålegg om tiltak for pukkverk på Kvamsfjellet

Fylkesmannen har gitt Stian Brenden Maskinservice AS pålegg om tiltak for å overholde gjeldende støygrenser for pukkverket som er satt opp ved Rondablikkdokka. Dersom det ikke er mulig å gjennomføre tilstrekkelige støydempende tiltak der pukkverket nå er satt opp, innebærer vedtaket at pukkverket må flyttes til et mer egnet sted.


Publisert 12.12.2018

Fylkesmannen varsler pålegg om opprydding av glasopor

Fylkesmannen har oversendt varsel til Glasopor AS i Skjåk om at det bli gitt pålegg om opprydding av glasopor i sårbare naturområder. Opprydding vil skje på forurensers bekostning.

Fylkesmannen ber samtidig Miljødirektoratet om midler for oppryddingen.


Publisert 20.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse fra Zymtech, Lesja

Zymtech Life Science AS er nyetablert og søker om tillatelse etter forurensningsloven for ordinær produksjon av kosttilskuddet lakseproteinhydrolysat. Råstoffet er biprodukt fra laksenæringen (lakseslo). Produksjonen skal baseres på erfaringene fra nedlagte Zymtech Production AS og skal foregå i de samme lokalene.


Publisert 13.11.2018

Vil rydde raskt

Store mengder glasopor og søppel ligger fortsatt igjen langs Ottaelva og Vågåvatnet etter flommen i Skjåk i oktober. Nå forsterker kommunene og Fylkesmannen oppryddingsarbeidet.


Publisert 07.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse for Haugholet slambehandlingsanlegg i Lom

Lom kommune søker om fornyet utslippstillatelse for videre drift av Haugholet slambehandlingsanlegg.


Publisert 07.11.2018

Høring - søknad om utslippstillatelse for slambehandling ved Lesja og Bjorli renseanlegg

Asplan Viak AS søker på vegne av Lesja kommune om tillatelse til lokal slambehandling ved Lesja (Hosetmoen) og Bjorli renseanlegg.


Publisert 16.10.2018

Store mengder glasopor på avveie fra Glasopor AS

20 000 m3 glasopor er borte fra Glasopor AS i Bismo. Kommunene Skjåk, Lom og Vågå er berørt av utslippet. Fylkesmannen tar initiativ til felles møte for å avklare omfang og utfordringer knyttet til opprydding.


Publisert 25.09.2018

Vann- og avløpsarbeid i Kvamsfjellet har forurenset

Fylkesmannen fikk i sommer en bekymringsmelding om Krokbekken og Furusjøen på Kvamsfjellet. Etter en befaring er konklusjonen klar: tiltak og aktiviteter i forbindelse med VA-prosjektet der har ført til utslipp av vann med høyt partikkelinnhold.