Storaure

Storaure er en betegnelse på bestander av aure hvor en betydelig del av fisken er fiskespisere med rask vekst og stor kroppsstørrelse. Storaurens livsløp minner mye om det en finner hos laks og sjøaure. Storauren vandrer imidlertid ut i store innsjøer med god tilgang på byttefisk, i stedet for havet som hos laks og sjøaure. Storaurebestandene er vurdert å ha en nasjonal verneverdi, som må vises særlig hensyn i forvaltningen.


Storauren er i de fleste tilfeller knyttet til store vassdrag og innsjøer. I Innlandet har vi flere storaurevassdrag; Mjøsa med Lågen opp til Harpefoss, Randsfjorden med tilløpselver, Glomma med sidevassdrag, Storsjøen i Rendalen, Atnsjø, Femunden, Istern, Langsjøen, Hodalssjøene og Engeren. I tillegg var Trysilvassdraget tidligere gyte- og oppvekstelv for storaure fra Väneren i Sverige, men kartutbygging på svensk side gjør at denne ikke lenger har tilgang til Trysilvassdraget.

Storaurebestandene er særlig utsatt for skadelige inngrep og forurensing i gyte- og oppvekstelvene. Det er derfor viktig at slike områder gis beskyttelse gjennom arealplaner og at de hensyntas i enkeltsaker. Les mer om behandling av inngrep i vassdrag her

Storaure er på grunn av sitt lange livsløp og store kroppsstørrelse særlig utsatt for overbeskatning. Mange av storaurebestandene er derfor beskyttet gjennom egne fiskeforskrifter.

Du kan finne en oversikt over storaurebestander i Innlandet på Innlandsgis. Hvis du ikke har brukt kartløsningen før, velg Anonym pålogging. Når du får opp kartet, klikk på pila øverst til venstre, klikk på + foran Temadata (åpne), klikk på + foran Miljø, klikk på + foran Fisk i Innlandet, velg og huk av for den.