Ny fiskeforskrift for Storsjøen vedtatt

Fra 1. mai 2021 er det en ny forskrift om fiske i Storsjøen i Rendalen og Åmot kommuner som gjelder. 

Publisert 08.03.2021

Statsforvalteren i Innlandet har sammen med Innlandet fylkeskommune gjennomført en revisjon av forskrift for fiske i Storsjøen og dens ifallende bekker og elver, Rendalen og Åmot kommuner, Hedmark. Bakgrunnen for revisjonene var todelt. KLD har gitt Miljødirektoratet i oppdrag å iverksette fiskereguleringstiltak for å beskytte storaurebestander i Norge, i tillegg mottok Fylkesmannen i Innlandet en henvendelse fra Rendalen kommune med ønske om en revisjon av forskriften.

I prosessen fram mot endelig forskrift har det vært holdt ett åpent møte på Teams der fiskeforeninger, grunneiere, kommunene og andre berørte organisasjoner fikk mulighet til å komme med innspill til forskriften. Videre har det vært en uformell innspillsrunde, og to høringsrunder. Statsforvalteren har også hatt ett møte med Innlandet fylkeskommune om saken.

Forskriftenes intensjon er å gi ørretbestanden økt beskyttelse mot overbeskatning, samtidig som forskriften ikke skal være til hinder for en rasjonell utnyttelse av de andre fiskebestandene i Storsjøen og de tilhørende elvestrekninger der storørret lever. Forvaltningen av fiskesamfunn som er sammensatt av flere arter er komplisert. Mens ørretbestanden trenger beskyttelse mot overbeskatning, er mange av de andre fiskeartene tallrike og tåler aktiv beskatning.

Det har vært stort søkelys på å lage reglene enklest mulig. De økte begrensningene i muligheten for å beskatte storørreten er forsøkt fordelt mellom garnfiskere og dreggefiskere. De viktigste innskjerpelsene ligger i maksimalmål og minstemål for ørret, innskjerping av fiske etter ørret i elvene på høsten og redusert maskevidde ved garnfiske. Vi har prioritert bestemmelser som begrenser fangsteffektivitet på storørret, framfor begrensninger i fisketid. Dette for at muligheten for å utøve fiske skal være best mulig.