NVE vil vurdere vilkårene for kraftverk i Gausa av hensyn til storauren

Foto av storaure

NVE har vedtatt at Follebu kraftverk i Gausa må søke om konsesjon. Samtidig har de vedtatt at vilkårene for regulering og kraftverk i sideelva Raua skal revideres. Bakgrunnen for vedtakene er hensynet til storaurestammen som gyter i Gausavassdraget.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.03.2021

Storaure som vandrer opp og ned i Gausa må passere Follebu kraftverk. Kraftverket er gammelt, og det foreligger ingen konsesjon med vilkår som ivaretar hensynet til naturmiljøet for kraftverket. Raua, som er en sideelv til Gausa, er et viktig gyteområde for storauren i vassdraget. Gyteområdet ligger nedenfor kraftverket, men det foreligger ikke vilkår som sikrer kontinuerlig vannføring på denne strekningen. På bakgrunn av krav fra Gudbrandsdal sportsfiskerforening, som er støttet av Statsforvalteren, har NVE nå vedtatt at det må søkes konsesjon for videre drift av Follebu kraftverk. Ved en slik konsesjonsbehandling kan det stilles vilkår som ivaretar naturmiljøet. NVE har samtidig vedtatt at vilkårene for reguleringen og kraftverksdriften i Raua skal revideres. Bakgrunnen for vedtakene er hensynet til storauren i vassdraget.

Statsforvalteren mener det er mulig å gjennomføre tiltak knyttet til de to kraftverkene som vil kunne bedre forholdene for storauren som gyter i Gausavassdraget betydelig, og har store forventninger til at revisjonen og konsesjonsbehandlingen vil gi vilkår som sikrer slike tiltak. NVE har tidligere gjort tilsvarende vedtak om konsesjonsbehandling av Vinkelfallet kraftverk i Våla. Sammen vil disse tiltakene kunne gi verdifulle forbedringer for storaurens rekruttering.

Kontaktpersoner