Rapporter og årsmeldinger

Hvert år utgis en fagrapport som rapporterer resultatene fra de enkelte undersøkelser. Noen større undersøkelser rapporteres i egne rapporter. En rekke undersøkelser er gjennomført i samarbeid med andre institusjoner og er rapportert i andre rapportserier og tidsskrifter.

Årsmeldingen gir oversikt over prosjektets og styringsgruppens aktiviteter, med budsjett og regnskap.
Publisert 25.02.2019

Rapporter utgitt av prosjektet:

2021
- Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - fagrapport 2020

2020
- Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2019

2019
- Storørreten i Dokka-Etna - Overvåking 1986-2018

- Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2018

2018
- Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2017 

2017
- Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 2016


2009
- Vassdragsreguleringer og fisk i Oppland

2008
 
2007
 
2006
 
2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989
 

Rapporter fra undersøkelser hvor prosjektet har medvirket eller støttet som er utgitt i andre rapportserier og tidsskrifter:

 

Larsen, B. M. 2000. Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Dokka/Etna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. nr 4/00, 16 s.

Larsen, B. M. 2000. Utbredelse og bestandsstatus for elvemusling Margaritifera margaritifera i Begna, Oppland. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, Rapp. nr 5/00, 19 s.
Kraabøl, M. og Arnekleiv, J.V. 1998. Registrerte gytelokaliteter for storørret i Gudbrandsdalslågen og Gausa med sideelver. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 1998, 2: 1-28

Kraabøl, M. og Arnekleiv, J.V. 1998. Utvandring av vinterstøing og smolt av hunderørret forbi Hunderfossen. Fiskesymposiet 1998. EnFo publikasjon nr.: 281-1998, s. 78-98.

Kraabøl, M. og Arnekleiv, J.V. 1998. Telemetristudier over gytevandrende ørret fra Randsfjorden i Dokka/Etna, Oppland, 1997. Vitenskapsmuseet Rapp. Zool. Ser. 1998,1: 1:31.

Hesthagen, T. & Gran, R. 1997. Effekten av aureutsettinger i Vinsteren-magasinet, Oppland fylke. - NINA Oppdragsmelding 477:1-18

Hesthagen, T., Forseth, T., Fløystad, L. og Saksgård, R. 1995. Effekten av aureutsettinger i Aursjø-magasinet. NINA Oppdragsmelding 383, 29 s.

Hesthagen, T., Hegge, O., Eriksen, H & Saksgård, R. 1995. Bestandsforholdene hos stedegen og utsatt aure i Vinstervatnamagasinet. NINA-Oppdragsmelding 377, 20 s.

Dæhlen, K., Moen, M., Olerud, C. & Sire, T. 1995. Regulering av Mesnaelva: en økonomisk og miljømessig analyse. Høgskolen i Gjøvik, 1995. 44 s.

Hegge, O. & Eriksen, H. 1994. Gyteplasser for storaure i Gudbrandsdalslågen på strekningen Mjøsa - Harpefoss. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen, notat 9 s.

Skurdal, J., Hegge, O.,Eriksen, H. & Qvenild, T. 1993. Sikfisket i Randsfjorden. s. 34 - 40; Skurdal, J. (red). Innlandsfiske: næringsfiske og utfisking, Direktoratet for naturforvaltning, notat 1993 - 2.

Liebe, M. 1992. Forvaltning av storørret stammen i Våla/Lågen. Statusrapport 01.01.92. Ringebu kommune, rådmannskontoret.

Taugbøl, T. 1991. Dreggekonkurransen Mjøsa ørretfestival 1991. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavd. Rapp. nr. 21/91, 17 s.