Mekling om Hamar strandsone førte ikke fram

Flyfoto av Åkersvika
Åkersvika. Foto: NorgeiBilder .

Statsforvalteren og Hamar kommune er ikke enige om hvilke krav som skal stilles til vegetasjonsskjerming mot Åkersvika naturreservat når det nå planlegges ny utbygging og strandpromenade langs Mjøsa mellom Espern og Tjuvholmen.

Publisert 30.08.2023

Åkersvika naturreservat er et viktig nærings- og rasteområde for våtmarksfugl som ble vernet i 1974 og fikk RAMSAR status i 1975. Åkersvika ble med dette det første naturreservat i Norge som fikk internasjonal vernestatus. Naturreservatet har de siste ti-årene vært under press gjennom utvidelser av vei og jernbane, og gjennom byutvikling og store utbyggingsprosjekt inn mot reservatgrensa.

Statsforvalteren har stilt krav om å etablere en delvis vegetasjonsskjerm mot naturreservatet for å skåne verneområdet og det sårbare fuglelivet for uheldige virkninger av ferdselen. Kommunen på sin side mener dette vil redusere utsikten og andre viktige kvaliteter for strandpromenaden og for boligene som skal bygges her. Det er gjennomført flere arbeidsmøter og tre meklingsrunder uten at man er kommet til enighet. Kommunestyret i Hamar kan nå velge å sende saken til endelig avgjørelse i Kommunal- og distriktsdepartementet.

Om Åkersvika naturreservat

Formålet med opprettelsen av naturreservatet er å bevare et verdifullt våtmarksområde som et dynamisk og komplekst innlandsdelta med kroksjøer og meandere og med stor variasjon i naturtyper, blant annet rike utforminger av bløtbunn, sumpmark, fuktenger, flomskogsmark og fastmarksskogsmark. Området har særlig stor betydning for biologisk mangfold i form av raste- og hekkeområder for våtmarksfugl og som leve- og voksested for sjeldne og truede plante- og dyrearter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i en god tilstand og eventuelt videreutvikle dem.

Ny fuglerapport for Åkersvika | Statsforvalteren i Innlandet

Forvaltningsplan for Åkersvika naturreservat (statsforvalteren.no)

Kontaktpersoner

Om Ramsarkonvensjonen

Norge var blant de første landene som sluttet seg til Ramsarkonvensjonen, som ble vedtatt i 1971 i den iranske byen Ramsar. Bakgrunnen for etableringene av konvensjonen er å ta vare på våtmarksområder som er særdeles viktige for å opprettholde det utrolige mangfold av liv på jorda. 

Ramsarkonvensjonen - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)